inforest logo Αγγλο-Ελληνικά Λεξικά Ορολογίας: Γενική Δασολογία Δασικές πυρκαγιές Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Οικολογικά θέματα
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
A
ABELEΛΕΥΚΗ η λευκή1
ablaquetion*ξεκομμένες ρίζες2
absolute humidityαπόλυτη υγρασία3
absolute tempratureαπόλυτη θερμοκρασία4
absorbαπορροφώ5
absorbance indexδείκτης απορροφήσεως6
absorbing capacityαπορροφητική ικανότητα7
absorpion capacityικανότητα απορροφήσεως8
absorptionαπορρόφηση9
abundanceαφθονία,περιεκτικότητα,αναλογία10
abundance (natural)φυσική αθφονία11
ACACIAακακία12
acacia woodξύλο ακακίας13
ACAJOUακαζού, μαόνι14
access roadδρόμος προσπέλασης15
accessory forest productsδευτερεύοντα δασικά προϊόντα16
acclimatizationεγκλιματισμός17
acclivityκλίση, ανήφορος18
acclivityκλίση19
accountingλογιστική20
accretionαύξηση21
accumulateσυσσωρεύω22
acid soilόξινο έδαφος23
acid treatmentρητίνευση με ψεκασμό οξέος/ 24
acidityοξύτητα25
acornβελανίδι, σπόρος26
acquire characterεπίκτητο χαρακτηριστικό27
acreάκρη, πλέθρο, εκτάριο28
actinozoaακτινόζωα ή ακτινωτά29
activityδραστηριότητα30
adaptable speciesπροσαρμοστικά είδη31
adaptionπροσαρμογή32
administrative classδιαχειριστική κλάση33
adsorbπροσροφώ34
adult woodτυπικό ξύλο/ώριμο ξύλο35
aerial photographαεροφωτογραφία36
aerial rootεναέριος ρίζα37
aerial skiddingμετατόπιση με εναέρια συρματόσχοινα38
aerial surveyαεροφωτογραφική χωρογράφηση39
aerophotographyαεροφωτογραφία40
aestivation*θερινός λήθαργος φυτών41
aestivationτρόπος διευθυτήσεως σεπάλων και πετάλων42
affinityσυσχέτιση, συγγένεια, ομοιότητα43
afforestration αναδάσωση44
after ripeningμεθωρίμανση45
ageηλικία46
age classesκλάσεις ηλικίας47
aggradationπρόσχωσις48
aggregate deviationσυνολική απόκλιση49
aggregation soilιζηματο-κροκαλοπαγές έδαφος50
agraftφύτευση δενδρυλίου51
agricultural chemistryγεωργική χημεία52
agricultural labourerαγρεργάτης, γεωργός53
agricultural machineryγεωργικά μηχανήματα54
agricultural machineryγεωργικά μηχανήματα55
agricultureγεωργία56
agronomistγεωπόνος/αγρονόμος57
ALBESPYNEΚΡΑΤΑΙΓΟΣ (Cra*)58
ALDERΣΚΛΗΘΡΟ (Alnus glutinosa)59
alevroueπρωτεινόκοκκος60
alignευθυγραμμίζω, σχοινομετρώ61
alkali-soilαλκαλικό έδαφος62
alkaline soilαλκαλικό έδαφος63
alleleαλληλόμορφο64
allelomorphαλληλόμορφο65
allelopathyαλληλοπάθεια/αντιβίωση66
alleyμονοπάτι (φυτωρίου)67
allogamyσταυρεπικονίαση68
allopolyploidαλληλοπολυπλοειδές69
allowable cutεπιτρεπτό λήμμα70
alluvialπροσχωματικός, αλλουβιακός71
alluvial cone αλλουβιακός κώνος72
alluvial depositαλλουβιακό απόθεμα73
alluvial terraceαλουβιακή αναβαθμίδα74
alluvial-soilπροσχωσιγενές έδαφος75
almond oilαμυγδαλέλαιο76
alternativeεναλλακτική (λύση)77
alternative cost methodμέθοδος εναλλακτικού κόστους78
alternative hypothesisεναλλακτική υπόθεση79
altimeterόργανο υψομέτρησης80
altitudeυψόμετρο81
altocumulus (Ac)υψοσωρείτες (νέφη)82
altostratus (As)υψοστρώματα (νέφη)83
alveolusκυψελίδα, φάτνιο84
ambientπεριβαλλοντικό, περιβάλλων85
ambient tempatureπεριβάλλουσα θερμοκρασία 86
amercemehtπρόστιμο87
ammonizationαμμωνοποίηση88
amplitudeπλάτος, εύρος89
anabolismαναβολισμός90
anaerobicαναερόβιος91
analogy chain techniquesτεχνικές ανάπτυξης ανάλογης σειράς92
anaplasmosisαναπλάσμωση93
androeciumστήμονες94
anemogamyανεμογαμία95
anemophilusανεμόφιλο96
aneupolyploidανευπλοειδές97
annualετήσιος98
annual cutετήσιο λήμμα99
annual plantετήσιο φυτό100
annual ringετήσιος δακτύλιος101
annual yieldετήσια κάρπωση102
annularδακτυλιοειδής103
annular thickeningετήσια πάχυνση, δακτυλιοειδής ανάπτυξη104
antherανθήρας105
anthropogeographyανθρωπογεωγραφία106
anticorrosiveαντιδιαβρωτικός107
antigenαντιγόνο108
apexκορυφή109
appehtενοικίαση δασικής γής110
approximationπροσέγγιση111
apraisalεκτίμηση/υπολογισμός112
aquaticυδρόβιος113
araceξεριζώνω114
arboratorκλαδευτής115
arboretμικρό δένδρο116
arboreusπυνκοφυτεμένη περιοχή *117
areteκορυφογραμμή118
aridκατάξηρο119
arithmetic meanαριθμητικός Μ.Ο.120
aromaάρωμα121
arrangement plantingφυτευτικός σύνδεσμος122
artesian wellαρτεσιανή πηγή123
artificial-soilφερτή γη124
ascendανοικοδομώ, ανέρχομαι125
asexual reproductionαγενής αναπαραγωγή126
ASHΦΡΑΞΟΣ (Fraxinus sp.)127
ashστάχτη128
ask other people techniqueτεχνική "ρωτάμε τους άλλους"129
ask question techniqueτεχνική ερωτήσεων130
aspectέκθεση131
ASPENΛΕΥΚΗ (Populus tremula)132
assartεκχερσωμένη έκταση133
assessmentεκτίμηση134
assimilateαφομοιώνω135
assortmentταξινόμηση136
atmosphereατμόσφαιρα137
atmospheric corrosionατμοσφαιρική διάβρωση138
atmospheric moistureατμοσφαιρική υγρασία139
atmospheric nitrogenάζωτο της ατμόσφαιρας140
atmospheric nitrogenατμοσφερικό άζωτο141
atmospheric oxygenατμοσφαιρικό οξυγόνο142
atmospheric pressureατμοσφαιρική πίεση143
attachmentσύλληψη για καταπάτηση δασικής έκτασης144
attribute listing techniqueτεχνική καταλόγου ιδιοτήτων145
autecologyαυτοοικολογία146
autogamyαυτεπικονίαση/αυτογονιμοποίηση147
autopolyploidαυτοπολυπλοειδές148
autosomeαυτόσωμο149
autotrophicαυτότροφο150
auxinαυξίνη151
available nutrientδιαθέσιμο θρεπτικό στοιχείο152
AVELLANΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (Corylus maxima)153
averageμέσος, μέση τιμή154
average deviationμέση απόκλιση155
average samplingμέση δειγματοληψία156
averuncateξεριζώνω*157
averuncatorκλαδευτήρι με μακρύ χερούλι158
avoidance of stressαποφυγή καταπόνησης159
awlτρυπάνι ξυλουργού160
axeτσεκούρι161
axilμασχάλη φύλλου162
axisάξονας163
axis of abcissaeάξονας τετμημένων164
axis of ordinatesάξονας τεταγμένων165
axis of rotationάξονας περιστροφής166
axis of symmetryάξονας συμμετρίας167
azimouthαζιμούθιο168
B
bacillusβακτήριο169
back-bearπαράνομο σκότωμα ελαφιού170
backcrossαναδιασταύρωση171
background noiseθόρυβος περιβάλλοντος172
background radiationακτινοβολία περιβάλλοντος173
bacterialβακτηριοειδής174
bacterial fermentationβακτηριακή ζύμωση175
bactericideβακτηριοκτόνο176
bakring machineμηχανή αποφλοιώσεως ξύλου177
BALSAM POPLARΛΕΥΚΗ η λευκή178
bandτρακτεροϊμάντας179
band-sawπριονοκορδέλα180
bankόχθη181
bar chainsawλεπίδα αλυσοπρίονου182
barinδεμάτι από μικρά ξύλα183
barkφλοιός δέντρου184
bark chippingφλοιοτομή για ρητίνευση185
bark-boundμείωση αύξησης λόγω αποφλοίωσης186
bark-gallingγδάρσιμο187
bark-slittingσχίσιμο188
bark-strippingραβδώσεις189
bark-wainπλήγωμα190
barkedwoodαποφλοιωμένη ξυλεία191
barkerαποφλοιωτήρας192
barometric pressureβαρομετρική πίεση193
barrellingτοποθέτηση σπόρων σε βαρέλι194
barrenάγονος195
basic questions techniqueτεχνική των βασικών ερωτήσεων196
BASSφλαμούρι197
batρόπαλο198
bateμόσχευμα199
batlinμικρό κλαδί δέντρου200
battendτέλος κομμένου κορμού201
baulkκαδρόνι, (ξύλινο)202
beadπερίφραξη με θάμνους203
beadleεπιστάτης, δασοφύλακας204
beamράβδος, δοκός, μαδέρι205
BEAM TREEσορβιά (SORBUS)206
bearαρκούδα207
beating upσυμπλήρωση αποτυχάντων λάκων αναδάσωσης208
bedκοίτη, βυθός, κοίτασμα209
bed of rockπέτρωμα, στρώμα πετρώματος210
bed-inφυτεύω211
bed-outξεριζώνω212
bed-rockυπόστρωμα, Β-ορίζοντας213
bedloadπυθμένας κοίτης214
beeμέλισσα215
bee hiveκυψέλη216
bee masterμελισσοτρόφος217
BEECHοξυά218
beeswaxκυρήθρα219
beetleκόπανος, βαρειά220
bellκάλυκας λουλουδιού221
beltingανεμοφράκτης222
bench markσημείο χωροστάθμησης, ορόσημο223
bench marksχωροσταθμικός δείκτης224
berceletειδός κυνηγετικού σκυλιού225
bevyσμήνος, κοπάδι226
bewyμούρο227
biennialδιετές φυτό (2 χρόνων)228
billκλαδευτήρι229
bill hookεργαλεία230
billetξύλο, κούτσουρο (για καύση)231
biochemicalβιοχημικός232
biological clockβιολογικό ρολόι233
biological controlβιολογική καταπολέμηση234
biomassβιομάζα235
biosystematicsβιοσυστηματική236
biota, soteπανίδα & χλωρίδα εδάφους (περιοχής)237
biotypeβιότυπος238
birchσημύδα239
birchwoodξύλο από 240
bird watchingπαρατήρηση πουλιών241
bisexualδιγενής242
bivalentδιδύναμο243
BLACK ALDERράμνος (Rhamnus fraugyla)244
black berryβατόμουρο245
black birdκότσυφας246
black micaβιοτίτης247
BLACK PINEμαύρη πεύκη248
BLACK THORNτσαπουρνιά249
bladeλογχοειδές φύλλο250
blander elmμια νεαρή φτελιά που βγήκε από τη ρίζα μιας φτελιάς που υλοτομήθηκε251
blastemβλάστημα252
blastocoeleβλαστικό κοίλωμα253
blazeσημάδεμα ενός δέντρου για να υλοτομηθεί βγάζοντας ένα κομμάτι φλοιού254
bleachingαποχρωματισμός255
bled timberξύλο απορητινευμένης πεύκης256
blettroξύλο δρυάς257
blightασθένεια φυτών258
block fillerξύλινο βύσμα, τάπα259
bloomάνθηση, άνθος φυτού260
blossomάνθηση, άνθος φυτού261
blowπροσβολή262
BLUE GUMΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ263
blue stainκυάνωση264
board of productionπίνακας παραγωγής265
bodyκορμός δέντρου266
bollπερικάρπιο, κάνω σπόρο267
bondδεσμός (χημικός)268
borduresοριακή λωρίδα γης269
boringsκύλινδρος που εξάγεται με τρυπάνι presler270
botanistβοτανολόγος271
botanyβοτανική272
botany (special)ειδική βοτανική273
botany (applied)εφαρμοσμένη βοτανική274
botany (geographic)γεωγραφική βοτανική275
botany (theoritical)θεωρητική βοτανική276
bottleδεμάτι277
boughμεγάλος κλάδος κορμού δέντρου278
boughedκλαδωτός279
bounderσημάδι που δείχνει το όριο μιας περιοχής280
boutπροσβολή (ασθένεια)281
bowerσκιερό μέρος282
bowspritκοράκι283
brackenφτέρη284
bracketράτσα κυνηγετικού σκύλου285
bractβράκτιο286
brakeφτέρη, συστάδα από θάμνους287
brambleβάτος, βατομουριά288
branchκλαδί289
brancheletκλαδάκι290
branchinessκλαδοβρίθεια291
brandκούτσουρο αποκλειστικά για φωτιά ή δαυλό292
brand-biddεργαλείο για σκίσιμο ξύλων293
brandingαποκλάδωση υλοτομημένου δέντρου294
breast height diameter outside barkέμφλοιος στηθιαία διάμετρος295
breast high diameterστηθιαιά διάμετρος296
breathing rootαναπνευστική ρίζα297
breedingαναπαραγωγή (ζώα), βελτίωση φυτικών ειδών298
breedingβελτίωση299
breeding (selective)επιλεκτική αναπαραγωγή300
breeding arboretumδενδρόκηπος βελτιώσεως301
breeding rotationπερίτροπος χρόνος βελτίωσης302
briarείδος θάμνου, ρεϊκι, ξύλο κατάλληλο για πίπες303
brickleευπαθές (είδος)304
brieringπαραγωγή σπόρων σε φυτώριο305
broadleef treeπλατύφυλλο, φυλλοβόλο δένδρο306
brown soilsορφνά εδάφη307
browseβόσκημα, βόσκω, βλαστάρι308
browserο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος ώστε να μην μείνουν τα ελάφια χωρίς τροφή309
brushθάμνος310
brushwoodθάμνοι με χαμόκλαδα311
buckαρσενικό ελάφι312
buck mustτροφή από βελανίδια για ελάφια313
buckingτεμαχισμός κορμού314
budμάτι , μπουμπούκι315
budμπουμπούκι316
bud adventitiousαυτοφυής βλαστός317
buddedμπολιασμένος318
budgetπροϋπολογισμός319
bufferρυθμιστικός320
buffer cappacityρυθμιστική ικανότητα321
buffer solutionρυθμιστικό διάλυμα322
building timberξυλεία δομήσιμη, οικοδομική ξυλεία323
buldβολβός324
bulk volumeολικός όγκος (κόκκων και πόρων)325
BULLANCEδαμασκηνιά326
bullfinchψηλός και γερός φράχτης327
bulruchβούρλο328
burαγκάθινο περίβλημα καρπού329
burnκαίω /καμμένη έκταση330
burning pointσημείον αναφλέξεως331
burning pointσημείο ανάφλεξης332
burrκολλητσίδα333
burrowτρύπα, φωλιά334
bushθάμνοι335
bush-hookκλαδευτήρι336
buttonμάτι (φυτού)337
C
cablewayσυρματοσχοινιογραμμή338
cablishανεμόπληκτο δένδρο339
cadastralκτηματολογικός340
cadastral mapκτηματολογικός χάρτης, κτηματολόγιο341
cadastral mapκτηματολογικός χάρτης342
cadastral surveyκτηματογραφική έρευνα (διάτρησις*)343
cagedπεριφραγμένος344
calcifuge plantsασβεστούχα φυτά345
calfdozzerμικρός προωθητής γαιών346
calliperδιαβήτης, διαβήτης/ μετρώ εσωτερική διάμετρο347
calyptraκαλύπτρα348
calyxκάλυκας349
cambiumκάμβιο350
cane appleκούμαρο351
cannyonχαράδρα352
canopy closureτο κλείσιμο της συστάδας353
canopy densityβαθμός συγκόμωσης354
cantκορμοτεμάχιο μερικώς ή ολικώς ορθογωνισμένο355
cantilererπρόβολος σε χείμαρρο356
capillariesτριχοειδή αγγεία357
capillary riseτριχοειδής ανύψωση358
capillary tensionεπιφανεική (τριχοειδική) τάση359
capitalκεφάλαιο360
capitalizationκεφαλαιοποίηση361
cappilary tubeτριχοειδής σωλήνας362
cappilary tubeτριχοειδής σωλήνας, αγγείο363
carbκυπρίνος364
carbohydrateυδατάνθρακας365
carboniferousανθρακοφόρος366
carbοniferous limestoneανθρακοφόρος ασβεστόλιθος367
card roadκαρόδρομος368
carnivoreσαρκοφάγο369
carnivorousσαρκοφάγος370
carobχαρούπι371
carpentry timberξυλεία οικοδομικών υλικών372
carrying capacityβοσκοϊκανότητα373
cartographyχαρτογραφία, χαρτογράφηση374
cascadeμικρός καταρράχτης375
cascetπυξίδα376
case depthβάθος εμποτίσεως377
case hardeningσκλήρηνση με εμπότιση378
castσκεβρώνω (ξύλο)379
catalystκαταλύτης380
catchθήραμα , παγίδα381
catch basinλεκάνη αποστραγγίσεως382
catch drainτάφρος αποστραγγίσως383
cateprillarκάμπια384
cattleκτήνη, ζώα385
causewayδρόμος σε βραχώδη επιφάνεια386
cavityκοιλότητα, κοίλωμα387
cedarκέρδος388
cedar-wood oilκεδρέλαιο389
celestialουράνιος390
celestial concaveουράνιος θόλος391
cellκύτταρο,κυψέλη392
celluloseκυτταρίνη393
cellural tissueυφή κυττάρου394
cementτσιμέντο/τσιμεντώνω, στερεώνω με τσιμέντο395
centεκατοστό,εκατοστιαίο (υποδιαίρεση μονάδων μέτρησης)396
cent (-rad,-imeter)0,01 βαθμού, -0,01 μέτρου397
centrometreκεντρομερές398
chainοροσειρά399
chain sawαλυσοπρίονο400
chalkκιμωλία, κρητίδα401
chalky soilασβεστολιθικο/κρητιδικό έδαφος402
chamoisαγριοκάτσικο403
champaignπεδιάδα404
chanell bedκοίτη ή πυθμένας διώρυγας405
channelδίαυλος, διώρυγα, κοίτη, τάφρος406
chaparralαειθαλή πλατύφυλλα407
characterχαρακτήρας408
charcoalξυλοκάρβουνο409
chartχάρτης410
chaseκυνήγι411
chaste treeλυγαριά412
chatterκελάιδημα413
chemical fertilizerχημικό λίπασμα414
chemosynthesisχημική σύνθεση415
chemotropismχημειοτροπισμός416
chemugryγεωργική χημεία417
chequersφρούτο του Sorbus torminalis418
cherry birdprunus padus419
cherry treeκερασιά420
cherry wildprunus avuns421
cherry woodξύλο κεράσιας422
chesnut soilsκαστανά εδάφη423
chess apple φρούτο του Sorbus aria424
chestnutκάστανο425
chestnut horseιπποκαστανιά426
chestnut sweetκαστανιά427
chickνεοσός428
chicoryραδίκι429
chineχαράδρα430
chipσχίζα431
chip-axeσκερπάνι432
chippingπελεύκημα433
chlorophyllχλωροφύλλη434
chlorosisχλώρωση435
choise activityεπιλογή δράσης436
choke pearαχλαδιά437
chopτσεκουριά438
chopperτσεκούρι439
chromatidχρωματίδιο440
chromoplastχρωμοπλάστης441
chromosomeχρωμόσωμο442
chromosome homologousχρωμόσωμο ομόλογο443
chromosome numberχρωμοσωμικός αριθμός444
chromosome setχρωμοσωμική σειρά445
chumpκούτσουρο446
chuteυδατόπτωση447
cipherμικρό, χαμηλής ποιότητας δέντρο, κατάλληλο μόνο για καυσόξυλα448
circular surfaceκυκλική επιφάνεια449
cirro-cumulusθυσανοσωρείτης450
cirrostratus (Cs)θυσανόστρωμα (νέφος)451
cissusκισσός452
clarity διάυγεια , καθαρότης453
classκλάση454
classifacationταξινόμηση,διαχωρισμός455
clastic rockθραυσματοπαγές (κλαστικό) πέτρωμα456
clayάργιλλος, πηλός457
clayeyαργιλλώδης458
clayey soilsαργιλλώδη εδάφη459
clear cuttingαποψιλωτική υλοτομία460
clearanceαποψίλωση461
clearingδιάκενο συστάδας462
cleavingσχίισμο δένδρου ή στύλου κατά μήκος των σπόρων463
cliffedβραχώδης464
climateκλίμα465
climberαναρριχητικό φυτό466
clipκούρεμα θάμνου467
clogονομασία για κώνους468
clonal testδοκιμή κλώνων469
cloneκλώνος470
closed traverse(πολυγωνική) κλειστή όδευση471
closewoodsάλσος, δασάκι472
cloudberryβατόμουρο473
cloughφαράγγι474
clumpσυνδενδρία475
coagulationθρόμβωση476
coal bedλιθανθρακοφόρο κοίτασμα477
coal woodξυλοκάρβουνο478
coarse grainedχονδόκοκκος, χονδρόϊνος479
coarse grained sandχονδόκοκκος άμμος480
coastalπαράκτιος, επάκτιος481
cobbingκλάδεμα δένδρου482
cocconκουκούλι483
coefficient of absorptionσυντελεστης απορρόφησης484
coefficient of distributionσυντελεστής διασποράς, κατανομής485
coefficient of variationσυντελεστής κύμανσης486
coenosisσυνένωση487
colchicineκολχικίνη488
collective goodsσυλλογικά αγαθά489
colloidκολλοειδής490
collonadeδεντροστοιχία491
commercial forestδάσος υλοτομούμενο για εμπορία492
communicationεπικοινωνία493
communityκοινότητα494
compass timberξυλεία κατάλληλη για πλοία495
complete frequencyαπόλυτη συχνότητα496
componentσυνιστώσα, στοιχείο, συσιαστικό497
composation point (of light)σημείο αντιστάθμισης (ως προς το φως)498
composite forestδιφυές δάσος499
compound interestσύνθετο επιτόκιο500
conclusionαποτέλεσμα501
concreteκονίαμα, σκυρόδεμα, μπετόν502
condominant treesσυγκυριαρχούντα δένδρα503
coneκώνος504
coneyλαγός505
confluenceσυμβολή (ποταμού)506
conglomerateκροκαλοπαγές πέτρωμα507
coniferκωνοφόρο508
coniferous brestκωνοφόρα509
conjugationσύζευξη510
conkerκαρποι της ιπποκαστανιάς511
conkernwormκάμπια512
constraintπεριορισμός513
constructionκατασκευή, δόμηση514
consumeκαταναλίσκω515
consumer surplusπερίσσευμα του καταναλωτή516
contaminateμολύνω517
contaminationμόλυνση518
contextureυφή519
contingent valuation methodμέθοδος ενδεχόμενης αξίας520
continuity of cuttingσυνέχεια υλοτομίας521
contour forrowτο γκρατόνι522
contour lineχωροσταθμική καμπύλη523
contour mapυψομετρικός/χωροσταθμικός χάρτης524
contour mapυψομετρικός χάρτης525
control(ed) burningελεγχόμενη καύση526
controlled pollinationελεγχόμενη επικονίαση527
controllingέλεγχος528
conversionαναγωγή,μετατροπή529
coomeχαράδρα530
coopπροστατευτικός χάρτης γύρω από ένα δέντρο υπόδειγμα531
coordinate systemσύστημα συντεταγμένων532
coordinatesσυντεταγμένες533
coordinationσυντονισμός534
coppiceλόχμη535
coppice forestπρεμνοφυές δάσοος536
coppice shootπρεμνοβλάστημα537
coppice with standardsπρεμνοφυές δάσος με παρακρατήματα538
coppicingυλοτομία πρεμνοφυούς δάσους539
copulation γονιμοποίηση540
cord woodκαυσόξυλα541
coreπυρήνας, κέντρο, ενδοκάρπιο542
coren treeβιβούρνο543
CORK OAKΔΡΥΣ η φελλοφόρος544
corkwoodφελλόξυλο545
corkyφελλώδης546
cormβολβός547
cornetκάλυκας λουλουδιού548
corossionδιάβρωση549
correlation συσχέτιση550
correlation coefficientσυντελεστής συσχέτισης551
cortexφλοιός552
corticiferousαυτός που φέρει φλοιό553
corymbκόρυμβος554
cost benefit analysisκόστος ωφέλειας ανάλυσης555
cost effectiveness analysisκόστος αποτελεσματικής ανάλυσης556
cost valueαξία κόστους557
cotton woodΛεύκη η Καναδική/διάφορα είδη του γένους Populus558
cotyledonκοτυλήδονας559
couloirχαράδρα560
courseπορεία,κοίτη561
coursingκυνήγι562
covarationσυμμεταβολή, συναλλοίωση563
covarianceσυνδιακύμανση564
crab cherryαγριοκερασιά565
crable-walkδεντροστοιχία566
creekρυάκι567
crestκορυφή, κορυφή δέντρου568
cribworkξύλινο φράγμα μετά λιθοριπής569
criticalκρίσιμος570
critical analysisκριτική ανάλυση571
crookστρέβλωση572
cropεσοδεία, καλλιέργεια, σπαρτά573
crop deseaseασθένεια, καλλιέργειας- σπαρτών574
crop rotationκαλλιέργεια εκ περιτροπής575
croppenκόβω κλαδιά ενός πεσμένου δέντρου576
crossδιασταύρωση577
cross axeτσεκούρι578
cross fertilizationγονιμοποίηση από διασταύρωση579
cross pollinationγονιμοποίηση διασταύρωσης580
cross sectionεγκάρσια διατομή581
crossabilityδιασταυρωσιμότητα582
crotchδιχάλα583
crownκόμη584
crown densityσυγκόμωση, βαθμός συγκόμωσης585
crown fireεπίκορφη πυρκαγιά586
crown heightύψος κώμης587
crownmeterκομόμετρο588
crude ακατέργαστος589
crude productακατέργαστο προϊόν590
crusiferσταυρανθές591
cryptogamic diseasesκρυπτογαμικές ασθένειες592
cull logελαττωματικό κορμοτεμάχιο593
cull treeυπολειπόμενο δένδρο594
cultivarκαλλιεργούμενη ποικιλία κλώνου595
cultivate καλλιεργώ596
cultivated plantκαλλιεργούμενο φυτό597
cultivating cuttingκαλλιεργητικές υλοτομίες598
cultivationκαλλιέργεια599
cultural operationsκαλλιεργητικές εργασίες600
culturar operationsκαλλιεργητικές εργασίες601
culvertοχετός602
cumulo-nimbusσωρειτομελανίττης (νέφος)603
Cumulo-nimbusσωρειτομελανίας (νέφος)604
cumulo-stratusσωρειτόστρωμα (νέφος)605
cupressκυπαρίσσι606
curvatureκυρτή επιφάνεια607
curveκαμπύλη608
cushion plantδισχιδές φυτό609
cut and fillεκσκαφή και επίχωση610
cut over a forestυλοτομία στο δάσος611
cutterυλοτόμος612
cuttingμόσχευμα613
cyanidationκυάνωση614
cyanosisκυάνωση615
cyberneticsκυρβενητική616
cyclophisisκυκλόφυση617
cymeθύσανος, ανθοταξία618
cytologyκυτταρολογία619
cytoplasmκυτόπλασμα620
cytoplasmic inheritanceκυτοπλασμική κληρονομικότητα621
D
daddockτο μαραμένο ή σάπιο ξύλο622
dagάκρη ενός κατεστραμμένου κορμού ή κλαδιού που προεξέχει 623
dagwoodτο ξύλο του Cornus sanguila624
damφράγμα σε χείμαρρο625
dampυγρός, υγρασία, υγραίνω626
damsonδαμάσκηνο627
darnelζιζάνιο (φυτό)628
data factsδεδομένα629
data processingεπεξεργασία στοιχείων630
datumδεδομένο, πληροφορία, γεγονός631
dawκαλιακούδα632
day-neutral plantφωτοπεριοδικά ουδέτερο φυτό633
de-afforestξεχερσώνω634
deadfallσυσσώρευση πεσμένων δέντρων635
dealξυλεία από έλατο ή πεύκο636
deal treeέλατο637
deal-appleκώνος ελατιάς638
death-alderσκλήθρο639
debarkαποφλοιώνω640
debarkerαποφλοιωτής641
decayμαραίνομαι,αποσυντίθεμαι, διασπώμαι642
decidousπρόσκαιρος, φυλλοβόλος643
decision makingη διαδικασία λήψης απόφασης644
declinationαπόκλιση645
declination (mean)μέση απόκλιση646
declirousκατηφορικός647
decomposeαποσυνθέτω648
decomposerαποικοδόμητης649
decompositionανάλυση σε μέρη650
decompositionαποικοδόμηση,αποσύνθεση651
decontaminationαπολύμανση652
decorticateαποφλοιώνω653
decorticationαποφλοίωση654
deep rooted vegetationβαθύρριζη βλάστηση655
deep rooting treeβαθύρριζο δέντρο656
deep-rootedβαθύρριζο657
deerελάφι658
deer fallwoodτροφή για ελάφια659
deer fruitδέντρα που παράγουν τροφή για ελάφια660
deffection, divergenceαπόκλιση661
deficiency diseaseαποβιταμίνωση662
defoliatorφυλλοφάγο έντομο663
defollationαποφύλλωση, φυλλόροια664
deforestationεκχέρσωση665
degenerationμελάνωση, εκφυλισμός666
degermαποβλαστάνω667
degradiationυποβάθμιση, διαβάθμιση/αποικοδόμηση668
degree of acidityβαθμός οξύτητας669
degree of drynessβαθμός ξηρότητας670
degree of freedomβαθμός ελευθερίας671
degree of saturationβαθμός κορεσμού672
dehumidificationαφυδάτωση673
dehydrateαφυδατώνω674
dehydrationαφυδάτωση675
delimbingαποκλάδωση δέντρου676
deliquesceυγροποιούμαι677
dellλαγκάδι678
dendri formδενδροειδής679
dendroidδενδροειδής680
deneκοιλάδα681
densityπυκνότητα682
dentriteδενδρίτης683
dentritic structureδενδριτική μορφή/δομή684
deoxyribonocleic acedδεοξυριβονουκλεϊκό οξύ685
depedent variableεξαρτημένη μεταβλητή686
depositαπόθεμα687
deracinateξερριζώνω688
descendκατέρχομαι, κατεβαίνω/ αποικοδομώ689
descendantsαπόγονοι690
descriptorsπεριγραφή691
design activityσχεδιασμός δράσης692
determinate plantφυτό καθορισμένης αύξησης693
developmentαύξηση694
deviationπαράκαμψη, απόκλιση, εκτροπή695
deviation (standard)τυπική απόκλιση696
dew pointσημείο δρόσου697
diallele crossingδιαλληλική διασταύρωση698
diameter, goungeδιάμετρος699
diapauseδιάπαυση700
diaphoresisδιαπνοή701
dibberσκαλιστήρι702
dibbleσκαλιστήρι, σκαλίζω, φυτεύω703
dichasiumδιχάσιο704
dichogamyδιχογαμία705
dicotelyledonsδικοτυλύδονα706
diebackξήρανση ή μαρασμός από την κορυφή και τα άκρα των κλαδιών του δέντρου προς τα κάτω707
diffused lightδιάχυτο φώς708
diffusionδιάχυση709
diffusion of lightδιάχυση φωτός710
dig upξεριζώνω711
dihybridδιυβρίδιο712
dikaryonδικάρυον713
dikeφράγμα714
dimension timberπριονισμένη (διαστασιολογημένη) ξυλεία715
dimorphismδιμορφισμός716
dioeciousδιοικός717
dip viewκάτοψη718
diploidδιπλοειδής719
diploidδιπλοειδές κύτταρο720
dipperκοτσύφι721
dippingσυλλογή ρητίνης στα ρητινοδοχεία 722
directorate general of forestryΓενική Διεύθυνση Δασών723
disafforestξεχερσώνω724
disafforestationξεχέρσωμα725
disbarkingξεφλούδισμα726
disbranchingαποκλάδωση727
diseaseασθένεια728
disease fungalμύκωση729
dishingκουφάλα δέντρου730
disintegrationαποσύνθεση, διάλυση731
disintegrationαποσύνθεση, αποσάθρωση, διάσπαση732
disjunctionδιάζευξη733
disleafπέσιμο φύλλων734
disparkμετατρέπω μια δασωμένη έκταση σε αγροτική735
displantξεφυτεύω736
disrootξεριζώνω737
dissemination, dispersionδιασπορά738
dissolving pulpμετουσιωμένος πολτός739
distanceαπόσταση740
ditchαυλάκι, χανδάκι, όρυγμα, τάφρος741
diversion waterεκτροπή, παροχεύτεση ύδατος742
divideδιαιρώ, χωρίζω743
DNAΔΝΑ744
doatσαπίζω745
doddardδέντρο που ένα μέρος του έχει αποσαρθωθεί746
dodder treeκλαδεμένο δέντρο747
dodderedαποσαρθωμένο δέντρο748
dodderelκλαδεμένο δέντρο749
dodderkyσάπιο δέντρο750
doddleκλαδεμένο751
dogwoodκρανιά (CORNUS)752
doleγέρικο αποσαρθωμένο δέντρο753
dolomiteδολομίτης754
dolomitic limestoneδολομιτικός ασβεστόλιθος755
dominanceκυριαρχία756
dominant heighκυριαρχών ύψος757
dominant treesκυριαρχούντα δέντρα758
dormacyλανθάνουσα βλάστηση759
dormant seasonπεριόδος αναπαύσεως των φυτών760
dot-plantingφύτεμα μεμονωμένων υποδειγματικών δέντρων761
dotardδέντρο του οποίου έχουν νεκρωθεί τα ανώτερα κλαδιά762
doteσαπίζω763
double fertilizationδιπλή γονιμοποίηση764
dovetailμέθοδος σύνδεσης ξύλων765
downhillκατάντη λόφου766
drainμείωση του ξυλώδους κεφάλαιου ενός δάσους767
drain canalαποστραγγιστικό αυλάκι768
drain offτέλεια αποστράγγιση769
drain tankδεξαμενή υγρών, φρεάτιο αποστραγγίσεως770
drainageαποστράγγιση/ σύστημα απαγωγής ύδατος771
drainage terraceαναβαθμίδα αποστραγγίσεως772
drakeαρσενική πάπια773
drawαποξηραίνω774
drawing scaleκλίμακα σχεδίασης775
dressingτο κλάδεμα των κλαδιών στην κορυφή των δέντρων776
driedαποξηραμένος777
drift (genetic)γενετική εκτροπή778
dropπτώση διαμέτρου779
dropperαυτός που σπέρνει780
droughtξηρασία781
droxyνεκρά, αποσαρθωμένα ή σάπια δέντρα782
drupeδρύπη783
dryξηρός784
dubκλαδεύω785
duckπάπια786
dumpy levelχωροβάτης787
dustεπικονιάζω788
dusterεπικονιαστήρας789
dustingεπικονιάση790
dynamic programmingδυναμικός προγραμματισμός791
E
eagleαετός792
eagle berryκράταιγος793
eagle roadχωματόδρομος794
earth flowροώδης κίνηση γαιών795
earth workχωματουργική εργασία796
economic efficiencyοικονομική αποτελεσματικότητα797
economic lifeοικονομική διάρκεια798
economic studyοικονομική μελέτη799
ecotypeοικότυπος800
edgeακμή, άκρο, χείλος801
edge effectοριακά σφάλματα802
effaceεπισκιάζω803
effeteάγονος804
effloresceανθίζω805
effluenceέκκριση806
egretερωδιός807
eiryψηλό, ευθυτενές, νεαρό δέντρο808
ELDERΣΑΜΒΟΥΚΟΣ809
eldinκαυσόξυλα810
elementστοιχείο811
elevetionυψόμετρο, ανύψωση812
elkτάρανδος813
ELMΦΤΕΛΙΑ814
eluvialελουβιακός815
embaleπερίφραξη δασικής περιοχής για να εγκατασταθεί πάρκο816
embranchmentδιακλάδωση817
emergenceπροεκβολή επιδερμίδας φυτού818
emerging plantαρτίφυτρο819
empiric formulaεμπειρικός τύπος820
enchanceενισχύω, προσθέτω821
endemicενδημικός822
endocarpενδοκάρπιο823
endospermενδόσπερμο824
endosporeενδοσπόριο825
enforestδασώνω826
engineering constructionτεχνικό έργο827
engrainedριζωμένος828
engratμπολιάζω829
enrichmentεμπλουτισμός830
enrichmentεμπλουτισμός831
enviromentπεριβάλλον832
enviromental impact analysisανάλυση περιβαλλοντικών επακόλουθων833
epibiotintεπιβιότητα834
epilateαποψιλώνω835
epiphyoticεπιφυτοτικός836
epiphyticεπιφυτικός837
epistasisεπίσταση838
equipmentεξοπλισμός839
eradicableαυτός που ξεριζώνεται εύκολα840
eradicateξεριζώνω841
eradicateεκριζώνω, ξεριζώνω842
eradicationεκρίζωση843
ergonomicsεργονομία844
erodeδιαβρώνω845
erraticφερτός (λίθος)846
errorσφάλμα847
estimateυπολογίζω848
estoresξυλεία849
evaluateεκτιμώ, επιλύω850
evaluationαξιολόγηση851
evaporationεξάτμιση, εξαέρωση852
evapotranspirationεξατμισοδιαπνόη853
even aged standομήλικη συστάδα854
evergreenαειθαλής855
EVERGREEN OAKΠΡΙΝΟΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΙ856
evulseξεριζώνω857
evulsionξερίζωμα858
excavationανασκαφή859
excessπερίσσεια860
excresceneεκβλάστηση861
exfollationαποφλοίωση, απολέπιση,αποφολίδωση862
exoticεξωτικός863
exoticξενικό είδος864
expectation valueαναμενόμενη αξία865
expected valueαναμενόμενη τιμή866
experimentπείραμα867
experimental plotπειραματική επιφάνεια 868
exploitεκμεταλλεύομαι869
exploitation forestryδασοπονία (για οικονομικό σκοπό)870
extension forest serviceυπηρεσία δασικών εφαρμογών871
extirpateεκριζώνω, εξοντώνω (ζιζάνια)872
extractεκχύλισμα873
extraction woodαποκομιδή ξύλου από το δάσος874
exudationεκροή875
F
factor safetyσυντελεστής ασφάλειας876
facultative resprouterπροαιρετικά παραβλαστητικό877
facultative seed regenaratorπροαιρετικά σπερμοβλαστητικό878
faggotδεμάτι879
fallυλοτομία880
fall cuttingκυκλικές επιφάνειες μη υλοτομημένες881
fallageαποψιλωτική υλοτομία882
falling timberρίψη883
fallowχέρσος884
fallowχέρσος, έδαφος σε αγρανάπαυση885
false heartwoodψευδοκαρδιόξυλο886
false heartwoodψευδοκαρδιόξυλο887
false ringψευδοδακτύλιος888
farmerαγρότης889
fast crowing speciesταχυαυξή είδη890
fatλίπος891
faunaπανίδα892
feasibility studyοικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας893
feedbackανάδραση, ανατροφοδότηση894
feeder roadδευτερεύουσα δασική οδός895
feeling combσχισμές του κορμού μετά τη ρίψη896
feeling siteθέση ρίψης897
fellerυλοτόμος898
felureβέργα899
femφτέρη900
fence monthπερίοδος που γεννούν τα ελάφια και απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα στο δάσος901
ferm treeμαρκαρισμένο δέντρο902
ferretκουνάβι903
fertileγόνιμος904
fertilityγονιμότητα905
fertilizationγονιμοποίηση906
fertilizerλίπασμα907
fewel woodδέντρα για την παραγωγή καυσόξυλων908
fibreίνα/νήμα909
fibre hardσκληρή ίνα910
fibre softμαλακή ίνα911
fibreboardινοσανίδα912
fibrousινώδης913
field flowerαγριολούλουδο914
figσύκο915
fillεπίχωμα916
filling inαντικαθιστώ δέντρα σε νεοαναδασωμένη περιοχή917
filter paperδιηθητικό χαρτί918
final cuttingτελική υλοτομία919
financial maturityοικονομική ωριμότητα920
fine grainedλεπτόκκοκος921
fine grainedλεπτόκοκκος922
fine grained sand λεπτόκοκκος άμμος923
FIRΕΛΑΤΗ924
fir comeκουκουνάρι925
fireφωτιά926
fire advance προανάφλεξη927
fire extinguisherπυροσβεστήρας928
fire lineαντιπυρική ζώνη929
fire pointθερμοκρασία ανάφλεξης930
fire proofάφλεκτος931
fire roadδασικός δρόμος932
fire woodκαύσιμο ξύλο933
firthκολπίσκος στην εκβολή ποταμού934
flashκλαδεύω935
flash pointσημείο ανάφλεξης936
flilteringsοι κορυφές της οξυάς που έχουν κλαδευτεί937
flinketμικρό δεμάτι από ξύλα938
flitteranτα μεγαλύτερα δέντρα του δάσους939
flocculateθρομβώνω (ομαι)940
flocculationθρόμβωση941
floodπλημμύρα942
flood controlsέλεγχος ή προστασία κατά της πλημμύρας943
flooring timberξυλεία δαπεδοποιϊας944
floraχλωρίδα945
florescenceάνθηση946
floricultureανθοκομία947
floriferousανθοφόρος948
flowροή949
flow of floodπλημμυρική απορροή950
flowerάνθος951
flower budανθοφόρος οφθαλμός952
flower forcingενίσχυση της ανάπτυξης των ανθέων953
flower oilέλαιο άνθος954
flushingξαφνικό πέταγμα955
foliageφύλλωμα δέντρου956
foliaged treeφυλλοβόλο δέντρο957
food chainτροφική αλυσίδα958
food pyramidτροφική πυραμίδα959
food webτροφικό πλέγμα960
footπόδι (μονάδα μέτρησης=0,304m)961
footstalkμίσχος962
forageχορτονομή963
forcingανάπτυξη ανθέων964
forestδάσος965
forest clad vidgetopsδασοσκεπής οριακή κορυφογραμμή966
forest deseasesδασικές ασθένειες967
forest divisionδιαίρεση του δάσους968
forest economicsδασικά οικονομικά969
forest enviromentδασικό περιβάλλον970
forest fertilizationδασική λίπανση971
forest floorδασικός όροφος972
forest guardδασοφύλακας973
forest landownerδασοκτήμονας974
forest machineryδασικά μηχανήματα975
forest managerδασοδιαχειριστής976
forest managment projectδιαχειριστικό σχέδιο977
forest policyδασική πολιτική978
forest recreationδασική αναψυχή979
forest rightsδασικά εμπράγματα δίκαια980
forest site mappingχαρτογράφηση δασικού πληθυσμού981
forest soil surveyαπογραφή δασικών δέντρων982
forest speciesδασοπονικό είδος983
forest taxationδασική φορολογία984
forest tractτεμάχιο985
forest tree improvementβελτίωση δασοπονικών ειδών986
forest typeδασοπονική μορφή987
forestageδικαίωμα ξύλευσης988
forestationδάσωση989
foresterδασοπόνος990
forestryδασοκομία991
forestry legislationδασική νομοθεσία992
forestry subsidiesδασικές επιδοτήσεις993
forestt incentivesδασικά κίνητρα994
fossη τρύπα στην οποία φυτεύονται τα δέντρα995
fountain waterπηγαίο νερό996
foxαλεπού997
framboleτο δικαίωμα κλάδευσης δέντρων για καυσόξυλα998
frame timberξύλινος νομεύς, πόστα999
freltersπληγές στα δέντρα από δασικές εργασίες1000
frequency curveκαμπύλη κατανομής συχνοτήτων1001
frictionτριβή1002
fright woodsδασικές εκτάσεις με πολλά δέντρα1003
fringe benefitsεπιπρόσθετες περιοχές1004
frond viewπρόσοψη1005
frondationαποκομιδή φύλλων και νεαρών κλαδιών1006
frostπαγετός1007
frowεύθραστο φύλλο1008
fructificationκαρποφορία1009
fructuousκαρποφόρος1010
fuelκαύσιμο, σχίσιμο φλοιού1011
fuel woodκαύσιμο ξύλο1012
fungalμυκητοειδής1013
fungiμύκητας1014
furzeσπαρτό1015
furze billτσεκούρι1016
G
gain geneticγενετικό κέρδος1017
galiotκαρπός οξυάς1018
gameκυνήγι, θήραμα1019
game retreatκαταφύγιο θηραμάτων1020
gameteγαμέτης1021
gametophyteγαμετόφυτο1022
gapχάσμα1023
gardening parcelκηπευτή συστάδα1024
garsilθαμνότοπος1025
garsil hevikτσεκούρι για θάμνους1026
gash plantingφύτευση με σπορά1027
gateβαθμίδα1028
gazelleμικρή αντιλόπη1029
geanαγριοκερασιά1030
gehing inσυγκομιδή1031
gemmaμάτι φυτού1032
gemmaοφθαλμός, εκβλάστηση1033
gemmateβλαστάνω1034
gemmationβλάστηση1035
geneγονίδιο1036
gene frequencyσυχνότητα γονιδίου1037
gene poolαπόθεμα γονιδίων1038
genecologyγονιδιακή οικολογία1039
genetic materialγενετικό υλικό1040
genetic variationγενετική μεταβλητότητα1041
geneticsγενετική1042
genomaγένωμα1043
genotypeγενότυπος1044
geochemistryγεωχημεία1045
geodesyγεωδεσία1046
geodesyγεωδεσία1047
geodetic surveyγεωδεσία1048
geographyγεωγραφία1049
geological sectionγεωλογική τομή1050
geologyγεωλογία1051
geometric meanγεωμετρικός μέσος όρος1052
geometrical progressionγεωμετρική πρόοδος1053
germσπέρμα/μικρόβιο1054
germenσπέρμα1055
germinalσπερματικός1056
germinationφύτρωση1057
germinationβλάστηση1058
germination periodπερίοδος βλάστησης1059
germination powerβλαστικότητα1060
gill fungiβασιδιομύκητες1061
girdingπεριχαράκωση δέντρου1062
girthστηθιαία περιφέρεια1063
girth tapeδιαμετροταινία1064
glacierπαγετώνας1065
glacierπαγετών, παγών, ογκόπαγος1066
gladeξέφωτο1067
gladeάδενδρο, ξέφωτο1068
gnarlεξόγκωμα στο φλοιό1069
gnurrδέντρο με πολλούς ρόζους1070
goal programmingπρογραμματισμός σκοπού1071
godwoodλόχμη1072
Golgi apparatusσύστημα Golgi1073
government of treesδιαχείριση του δάσους1074
grab appleμήλο1075
gradientκλίση(εδάφους, βαθμός κλίσης1076
gradientβαθμίδα1077
gradient meterκλισίμετρο1078
graftεμβόλιο1079
graftingεμβολιασμός1080
grainυφή ξύλου1081
grainκόκκος, σπυρί, γεννήματα1082
grain foodsδημητριακά1083
grain-sizeμέγεθος κόκκου1084
graiseαγριόπαπια1085
granular materialκοκκώδες υλικό1086
graphical representationγραφική αναπαράσταση1087
gravel sandαμμοχάλικο1088
gravityβαρύτητα1089
grazing landβοσκότοπος1090
great woodsξυλεία οξυάς ή φτελιάς1091
greenχαρακτηρισμός για ξύλο, αυτό που έχει ακόμη χυμούς1092
ground skiddingμετατόπιση επί του εδάφους1093
ground waterεπιφανειακό εδαφικό νερό1094
ground waterεδαφικό νερό1095
ground wood pulpείδος μηχανικού ξυλοπολτού 1096
group cuttingυλοτομία κατ' αθροίσματα1097
group selection forestκηπευτό δάσος κατ' αθροίσματα1098
grouting methodμέθοδος εμποτισμού1099
groveάλσος1100
growφυτρώνω1101
growthαύξηση1102
growth analysis of plantανάλυση της αύξησης των φυτών1103
growth rateρυθμός αύξησης1104
grubξεριζώνω1105
gullyρεματιά1106
gully erosionχαραδρωτική διάβρωση1107
gumnaval storesπρωτογενής ρητίνη1108
gushπηγή που αναβλίζει1109
gutterυδροροή1110
gymeανθοταξία1111
gymnospermyγυμνοσπερμία1112
gynoecium (pistil)ύπερος1113
H
habitatβιότοπος1114
habitat formοικότυπος1115
hackρητινευτήρας, αξίνα1116
hackerτσεκούρι1117
hacker berryαγριοκερασιά1118
haftχερούλι τσεκουριού1119
hagκορμός δέντρου1120
hallφουντουκιά1121
halophyteαλόφυτο1122
halophyteαλόφυτο1123
hand drawingπρόχειρη σεδίαση/σκαρίφημα1124
handbillελαφρύ τσεκούρι για αποκλάδωση1125
hangerδέντρο που φύτρωσε στην πλαγιά ενός δέντρου1126
haploidαπλοειδής1127
hard woodσκληρή ξυλεία1128
hardeningσκληραγώγιση1129
hardwoodπλατύφυλλα1130
hartαρσενικό ελάφι1131
harvestθέρος, συγκομιδή1132
harvestingσυγκομιδή1133
hasketsσυστάδα φουντουκιάς1134
hastateλογχοειδής1135
hatdutμικρό εργαλείο παρόμοιο με τσεκούρι1136
haustoriumμυζητήρας1137
haut boysανώροφος1138
hawk treeοξυά1139
hawthornκράταγος1140
hayπεριφραγμένη δασική έκταση1141
hazelφουντούκι1142
headτα κλαδιά της κορυφής1143
head riverπηγή ποταμού1144
heading downυλοτομία νεαρών χοντρών δέντρων1145
heading dutκλάδεμα1146
heartwoodκαρδιόξυλο1147
heartwoodεγκάρδιο ξύλο1148
hectarεκτάριο1149
hedge-hookεργαλείο με μακρύ χερούλι για κλάδεμα κορυφών1150
hedge-tackerκλαδευτής κορυφών1151
hedonic methodηδονική μέθοδος1152
heightύψος1153
helveλαβή τσεκουριού1154
Hemlock firΕλάτη η Καναδική1155
herbaceousποώδης1156
herbaceous plantποώδες φυτό1157
herbariumφυτολόγιο1158
herbicideζιζανιοκτόνο1159
herbivoreφυτοφάγος, χορτοφάγος1160
herbivorousχορτοφάγος1161
herdαγέλη1162
heredityκληρονομικότητα1163
hermafroditismερμαφροδιτισμός1164
heterochromosomeετεροχρωμόσωμο1165
heteroeciousετερόϊκος1166
heterogeneityετερογένεια1167
heterosisετέρωση1168
heterotrophicετεροτροφικός1169
heterozygosisετεροζύγωση1170
hewυλοτομία με τσεκούρι1171
hewκόπτω, εκσκάπτω, πελεκώ1172
hewer λιθοξόος, υλοτόμος1173
hewntimberπελεκετή ξυλεία1174
hewtμικρό δασύλιο1175
heyningπροστασία από τη βοσκή1176
hibernateπέφτω σε χειμέρια νάρκη1177
highψηλός, μεγάλος1178
high groundύψωμα1179
hillλόφος1180
histologyιστολογία1181
hobbinsκομμάτια ξύλου για προσάναμα1182
hobingσκάλισμα1183
hoeingσκάλισμα1184
holeλάκκος φύτευσης1185
holm oakάρια1186
holotypeολότυπος ( ο συνήθης τρόπος να περιγραφεί ένα νέο έιδος)1187
home growth timberεγχώρια ξυλεία1188
homeostasisομοιόσταση1189
homologous chromosomeομόλογα χρωμοσώματα1190
homozygousομοζυγωτός1191
honey logustγλεδίτσια1192
hoop bindingστέλεχος αναρριχώμενου φυτού1193
hoop timberξύλο για τσέρκια1194
hormoneορμόνη1195
hornbeamγαύρος1196
host(plant)ξενιστής φυτού1197
houndsκυνηγετικά σκυλιά1198
household production methodμέθοδος παραγωγής νοικοκυριού1199
hullυλοτομώ1200
hullκέλυφος, φλοιός1201
humic soil χουμικό έδαφος1202
humidυγρός1203
humidityυγρασία1204
humidity absoluteαπόλυτη υγρασία1205
humidity relativeσχετική υγρασία1206
humidity specificειδική υγρασία1207
hummakφυτεύω νεαρά δέντρα1208
hunting of wild herbivoresκυνήγι αγρίων φυτοφάγων1209
hurstτοπική ονομασία για το δάσος 1210
hussetτα φυλλά του ελαιόπρινου που βοσκήθηκαν1211
hybridυβρίδιο1212
hybrid indexδείκτης υβριδίου1213
hybridizationυβριδισμός1214
hydrographic chartυδρογραφικός χάρτης1215
hydrologyυδρολογία1216
hydrophilicυδρόφιλος1217
hydrophobicυδρόφοβος1218
hydrophyteυδρόφυτο1219
hydrotropismυδροτροπισμός1220
hygroscopicυγροσκοπικός1221
hypothesisυπόθεση1222
hypothesis nullμηδενική υπόθεση1223
I
igneous rockπυριγενές πέτρωμα1224
illuvialιλλουβιακός1225
imbrueεμβαπτίζω, διαποτίζω1226
impνεαρός κορμός, εμβολιάζω δέντρο1227
imperviousαδιάβροχος1228
imputed demand curveπροσαπτόμενη καμπύλη ζήτησης1229
in barkάφλοια1230
in vitroμελέτη σε δοκιμαστικό σωληνα1231
in vivoμελέτη εν τη ζωή1232
inbreedingομομιξία1233
incese cedarλιβανοκέδρος1234
incisionεντομή1235
inclinationκλίση1236
inclineκλίνω1237
income valueεισοδηματική αξία1238
incompatibilityασυμβίβαστο1239
increaseαύξηση1240
incrementπροσαύξηση1241
incremental cost analysisανάλυση του διαφορικού κόστους1242
incubationεπώαση1243
indexδείκτης1244
inductionεπαγωγή1245
inertαδρανής1246
inertia lawνόμος της αδράνειας1247
infestεισβάλω1248
infilrationδιήθηση1249
infiltrateδιεισδύω, διηθούμε, διαπερνώ, διαβρέχω1250
infiltrationδυήθηση1251
infitrationδιείσδυση1252
infitration waterδιείσδυση νερού στο έδαφος1253
inflammationανάφλεξις, φλόγωσις1254
inflationπληθωρισμός1255
infloresceneταξιανθία1256
inflowείσοδος, εισροή, εισαγωγή1257
information theoryθεωρία της πληροφορίας1258
infructescenceακαρπία1259
ingedientσυστατικό1260
ingleδεμάτι από ξύλα1261
initiationανατομική διαφοροποίηση1262
innate capacity(for increase)έμφυτη ικανότητα (για αύξηση)1263
inorganicανόργανος1264
inputεισροή, είσοδος, εισαγωγή1265
input-output analysisανάλυση εισροών-εκροών1266
insect pestπαράσιτο1267
insecticideεντομοκτόνο1268
insectivoreεντομοφάγο1269
insectivorousεντομοφάγο1270
insectivorousεντομοφάγος1271
intangibleαυλός1272
intelligence activityπληροφοριακή δραστηριότητα1273
interactionαλληλοεπίδραση1274
intercelluralμεσοκυττάριος1275
interceptionδιακράτηση1276
interdependenceαλληλοεξάρτηση1277
interest rateποσοστό τοκισμού1278
interferenceπαρεμβολή1279
internal rate of returnεσωτερικό επιτόκιο1280
intersectionεμπροσθοτομή1281
intorelant speciesείδη που δεν αντέχουν την σκιά και τον ριζικό ανταγωνισμό1282
intuitive economicsεμπειρική οικονομία1283
inundateπλημμυρίζω, κατακλύζω1284
invariableαμετάβλητος, σταθερός1285
invariantαμετάβλητος, αδιακύμαντος1286
inventoryαπογραφή1287
invertρείθρον οχετού, κοιτόστρωμα1288
invertebrateασπόνδυλο1289
irrigationάρδρευση1290
isoclinic lineισοκλινής γραμμή1291
isohyet lineισοϋετής καμπύλη1292
isolationαπομόνωση1293
isoline mapχωροσταθμικός χάρτης1294
J
jagκλαδεύω τα μικρά κλαδιά1295
jointσύνδεση ξύλων1296
jointσύνδεσμος1297
joistξύλινη οριζόντια δοκός υποστήριξης εγκάρσιων φορτίων στο οικοδόμημα1298
joistξύλινος δοκός, μαδέρι οροφής1299
jumpεργαλείο που ανοίγει τρύπες στο χώμα1300
jungleζούγκλα1301
justice seatδασικό δικαστήριο1302
juvenile woodάτυπο ξύλο1303
K
kagη ρίζα που προεξέχει1304
karyotypeκαρυότυπος1305
kerfπλάτος εντομής από πριόνι1306
kernelπυρήνας1307
keysσπόροι φράξου1308
kibbleυλοτομώ καυσόξυλα1309
kidδεμάτι από καυσόξυλα θάμνων1310
kiln drying seasoningξήρανση δια κλιβανισμού1311
kiln truckτροχοφόρος κλίβανος τεχνητής ξήρανσης1312
kindlingπροσανάματα1313
king treeτο καλύτερο δέντρο της συστάδας1314
king woodξύλο αμάραντου1315
knagρόζος1316
knapp treeοξυά1317
kneeγόνατο1318
knee-timberκαμπύλα ξύλα που χρησιμοποιούνται για πλοία1319
knitchδεμάτι1320
knotρόζος1321
knurρόζος1322
krapφλοιός1323
Krebs cycleκύκλος κιτρικού οξέος ή κύκλος του Krebs1324
L
lackέλλειψη1325
lagwoodμεγάλα αποφλοιωμένα κλαδιά οξυάς1326
lakeλίμνη1327
lanceκλαδί δέντρου1328
landγη, έδαφος1329
land drainageαποστράγγιση γαιών1330
land irrigationαρδευσις γαιών1331
land lawsαγροτικοί νόμοι1332
land surveyχωρομέτρηση, τοπογραφία, τοπογράφιση1333
landingχώρος συγκέντρωσης ξύλου στο δάσος1334
landmarkτριγωνομετρικόν σημείο1335
landownerγεωκτήμονας1336
landskape reservesπεριοχή διατήρησης φυσικού τοπίου1337
landslideκατολήσθιση γαιών, γαιολίσθηση1338
landslipκατολίσθηση, γεωλίσθηση, καθίζηση 1339
landslipκατακρήμνιση γαιών, κατολίσθηση1340
landyardμονάδα μήκους1341
langetμακρύ και λεπτό ξύλο1342
lapκλαδεύω1343
LARCHΛΑΡΙΚΑ1344
larch woodξύλο λάρικας1345
late woodθερινό ξύλο1346
latitudeπλάτος/γεωγραφικό πλάτος1347
laundeπρασιά1348
lawνεαρά φυτάρια1349
law of least squaresνόμος ελαχίστων τετραγώνων1350
lawing of dogsκυνηγετικά σκυλιά1351
layerστοιβάδα, ζώνη, στρώμα1352
layersδέντρα αναπαραγωγής1353
laying overσκόπιμη διαστρέβλωση του κορμού για παραγωγή καμπύλης ξυλείας1354
leachδιηθώ1355
leachingδιήθησις, διηθητικός, διηθών1356
leaderκύρια βλάστηση1357
leaf fallφυλλόρροια1358
leaflessαποφυλλωμένος1359
leakδιαρρέω, στάζω1360
ledgersράβδοι διαφόρων μεγεθών από ξύλο φουντουκιάς1361
leg-woodτο υλικό που παράγεται από μεγάλα κλαδιά1362
lemmaλήμμα1363
lengthμήκος1364
lepidopteraλεπιδόπτερα1365
lethal geneθανατηφόρο γονίδιο1366
leveeτεχνητή όχθη, φράγμα, ανάχωμα1367
levellingχωροστάθμιση, ισοπέδωση1368
levelling compassπυξίδα με κλησιόμετρο1369
lichenλειχήνα1370
life cycleβιολογικός κύκλος1371
life formsβιοτικές μορφές1372
light soilελαφρύ έδαφος1373
lighting fireπυρκαγιά στο δάσος από κεραυνό1374
lightwoodξύλο κωνοφόρου1375
ligneousξυλώδης1376
ligneousξυλώδης1377
ligneous plantsξυλώδη φυτά1378
lignificationξυλοποίηση1379
ligniteλιγνίτης, ξυλίτης1380
lignum/ligninλιγνίνη1381
liguidationρευστοποίηση1382
limbμεγάλο κλαδί1383
limbingαποκλάδωση και αποστρέβλωση1384
LIMEΦΛΑΜΟΥΡΙΑ1385
limestone soilασβεστολιθικό έδαφος1386
limitόριο1387
limits of confidenceόρια εμπιστοσύνης1388
lindenξύλο φιλύρας, φλαμούρι1389
linden treeφλαμουριά1390
line mapεπιδομετρικός χάρτης1391
linear diagramγραμμικό διάγραμμα1392
linear programmingγραμμικός προγραμματισμός1393
liningφυτεύω σε σειρές1394
lining outμεταφύτευση1395
linkageσύνδεση1396
linkage groupομάδα σύνδεσης1397
liquidυγρός1398
listόριο δάσους1399
lithosolsβραχώδη εδάφη1400
litterξηροτάπητας1401
livery woodξύλο από νεκρή λεύκη1402
livestockφορίον ζώων, ζώα, ζωικό κεφάλαιο1403
livestock watwering reservoirυδατοδεξαμενή ποτισμού ζώων1404
living outμεταφύτευση1405
living spaceζωτικός χώρος1406
lizardσαύρα1407
loamy soilπηλώδες έδαφος1408
locusθέση1409
loggatδυσκίνητο κομμάτι ξύλου1410
logging costτο κόστος μετατόπισης του ξύλου μέχρι τα άκρα του δασικού δρόμου1411
long-day plantμακροήμερο φυτό1412
long-day plantμακροήμερο φυτό1413
longanberryβατόμουρο1414
longitudeμήκος/γεωγραφικό μήκος1415
loose soilασταθές έδαφος1416
lopκλαδεύω όρθιο δέντρο1417
lopαποκόπτω1418
loppingsκλαδιά από υλοτομημένο δέντρο1419
lordingτο καλύτερο δέντρο του δάσους1420
loss of a green colourαποπρασινισμός1421
loss of a nutrientsαπώλεια θρεπτικών στοιχείων1422
losses from weedsαπώλειες οφειλόμενες σε ζιζάνια1423
lugμετακινώ με δυσκολία1424
lug woodκούτσουρο1425
lugchainαλυσίδα που χρησιμοποιείται για ρυμούλκιση κορμών1426
lumber πριστή ξυλεία1427
lumberingπαραγωγή πριστού με την κατεγασία στρογγυλού1428
lunery treeφλαμουριά1429
lystόρια δάσους1430
M
macadamσκυρόστρωση, σκυροτός δρόμος1431
macerationδιάλυση, διαβροχή1432
maggotκάμπια, κάμπη1433
mahoganyμαόνι, ανακάρδιο μαονιού1434
maidenσπερμοφυής1435
maiden stemάκλαδος κορμός1436
main rootκύρια ρίζα1437
mammalθηλαστικό1438
mammals θυλαστικά1439
managementδιαχείριση1440
management planδιαχειριστικό πλάνο1441
management timeχρόνος διαχείρισης1442
managerialδιοικητική1443
mangrovesυδρόβια δέντρα1444
manpowerεργατική δύναμη1445
manual workχειρωνακτική εργασία1446
mapχάρτης1447
MAPLEΣΦΕΝΔΑΜΟΣ1448
mappingαπεικόνιση, μετασχηματισμός 1449
marbleμάρμαρο1450
marbleμάρμαρο1451
marginal cultivationοριακή, περιθωριακή καλλιέργεια1452
mark treesοριακά δέντρα1453
markingπροσήμανση1454
martenνυφίτσα1455
massφύτεμα δέντρων σε μεγάλες εκτάσεις1456
mastσπόροι δρυός, γενικά μεγάλοι σπόροι1457
master rootη κύρια ρίζα του δέντρου1458
match woodθρυματισμένο ξύλο1459
materialυλικός1460
maternal parcelμητρική συστάδα1461
mathematical programmingμαθηματικός προγραμματισμός1462
matrixμήτρα, πίνακας, μητρώο1463
matrix methodμέθοδος της μήτρας1464
matterύλη1465
maturationωρίμανση1466
mature woodώριμο προς υλοτομία δέντρο1467
mazerαγριοκέρασο1468
meanμέσος1469
mean deviationμέση απόκλιση1470
mean total increaseμέση συνολική αύξηση1471
mean turn increaseμέση περίτροπη αύξηση1472
mean valueμέση τιμή1473
meanderμαίανδρος, σχηματίζω μαίανδρο1474
meanderingελικοειδής, με μαιάνδρους1475
measurement staffχωρομετρικός κανόν, σταδία1476
measuring of volumeογκομέτρηση1477
measuring tapeμετροταινία1478
measuring tapeμετροταινία1479
mechanistic systemsμηχανιστικά συστήματα1480
medianκεντρική τιμή1481
medullaεντεριώνη, μυελλός, (μεδούλι)1482
meetingσυνάντηση1483
meiosisμείωση1484
meiosisμείωση (κυτταρική)1485
mellμικρό ξύλινο σφυρί για την αποφλοίωση μικρών κλαδιών1486
membraneμεμβράνη1487
mendel's lows of principlesΜενδελικές αρχές1488
mending overαντικαθιστώ τα κατεστραμμένα δέντρα1489
mercator projectionμερκυτορική προβολή1490
mereόρια δάσους1491
mergingτήξη1492
meridianμεσημβρινός1493
merryαγριοκερασιά1494
mesocarpμεσοκάρπιο1495
mesopyllμεσόφυλλο1496
metabolismμεταβολισμός1497
metaxylemμεταξύλωμα, πρωτογενές ξύλωμα προερχόμενο από το προκάμβιο.1498
meteorologyμετεωρολογία1499
method of least squaresμέθοδος ελαχιστών τετραγώνων1500
methods of cuttingμέθοδοι υλοτομίας1501
metric systemμετρικό σύστημα1502
micaμίκα, μαρμαρυγία1503
micelleμυκήλιο1504
microbesμικρόβια1505
microbodyμικρόσωμα1506
microelementsμικροβιακός1507
microorganismμικροοργανισμός1508
microporousμικροπορώδης1509
middle aged standσυστάδα μέσης ηλικίας1510
migratory birdsμεταναστευτικά πουλιά1511
mileμονάδα μήκους1512
mine polsξυλεία υποστήριξης μεταλλείων1513
mineralορυκτός, μεταλλικός1514
mineral saltsορυκτά άλατα1515
mineral soilsανόργανο έδαφος1516
mineralogyορυκτολογία1517
mineralogyορυκτολογία1518
minimunελάχιστο1519
mitosisμίτωση1520
mixed standμικτή συστάδα1521
mixingμίξη1522
mixtureμίξη1523
mixture degreeβαθμός μίξης1524
mockο κορμός και η ρίζα ενός δέντρου1525
modificationτροποποίηση1526
moistυγρός1527
moistureυγρασία1528
moisture capacityυδατοχωρητικότητα1529
moisture contentπεριεκτηκότητα υγρασίας1530
moisture contentπεριεκτικότητα υγρασίας1531
moisture stressυδατική καταπόνηση1532
molecularμοριακός1533
moleculeμόριο1534
monocellularμονοκύτταρος1535
monoeciousμονοικός1536
monotypic genusμονοτυπικό γένος1537
monοgerm seedμονοβλαστικός σπόρος1538
mootπρέμνο1539
morphologyμορφολογία1540
mossβρύα1541
moss woodκορμοί δέντρων μέσα σε έλος1542
mossesβρύα1543
mother plantμητρικό φυτό1544
mouldέδαφος1545
mountainόρος, βουνό1546
mountain policeδασοφυλακή, εφιπη αστυνομία1547
mountain rangeοροσειρά1548
moveρίζες δέντρου ή φυτού1549
mudλάσπη, πηλός1550
mulchάχυρο-ξηροφυλλόστρωμα1551
multi objective analysisανάλυση πολλαπλών σκοπών1552
multicellularπολυκύτταρος1553
multicelluralππλυκύτταρος1554
multiple allelesπολλαπλά αλληλόμορφα1555
multiple criteria modelsπολυκριτήρια μοντέλα1556
musciβρύα1557
mushroomμανιτάρι, μύκητας1558
mutagenμεταλλαξογόνο1559
mutationμετάλλαξη1560
mutationμετάλλαξη1561
mycosisμύκωση1562
MYRTLEΜΥΡΤΙΑ1563
N
n,2nαπλοειδής, διπλοειδής χρωμοσωμικός αριθμός1564
nanismνανισμός1565
nastic movementναστεία1566
national forestδημόσιο δάσος1567
national monumentsεθνικά μνημεία1568
national parkεθνικός δρυμός1569
national resourcesφυσικοί πόροι1570
national vegreation park of forestεθνικά δάση αναψυχής1571
nativeιθαγενής1572
naturalφυσικός1573
natural dyeφυσική βαφή1574
natural reservoirφυσική δεξαμενή, φυσικό απόθεμα1575
natureφύση1576
nature reserveπεριοχή διατήρησης της φύσης1577
nature selectionφυσική επιλογή1578
nature woodώριμο για υλοτομία δάσος1579
naval storesπαράγωγα ρητίνης1580
neckαυχένας1581
needleβελόνες1582
needle woodξύλο κωνοφόρων1583
nest plantingφύτευση κατά φωλιά1584
nestlingνεοσός1585
net assimilation rateρυθμός καθαρής αφομοίωσης1586
net primary productivityκαθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα1587
netiveσε φυσική κατάσταση1588
network analysisδικτυωτή ανάλυση1589
nickersκαυσόξυλα1590
nickyδεμάτι από χαμόκλαδα1591
nitrificationνιτροποίηση1592
nitrogen cycleκύκλος του αζώτου1593
nitrogen fertilizerαζωτούχο λίπασμα1594
nitrogen fixing bacteriaβακτήρια δεσμεύσεως αζώτου1595
nitrophosphatesνιτροφωσφορικά άλατα ή λιπάσματα1596
nitrοgenάζωτο (Ν)1597
nocturalνυκτερινός, νυκτόβιος1598
nodoseξύλο ή δέντρο γεμάτο ρόζους1599
nogμόσχευμα1600
non-aqueousμη υδατικός1601
non-combustibleμη αναφλέξιμος1602
non-condensableμη συμπικνώσιμος1603
non-reversibleαναντιστρεπτός1604
non-variantαμετάβλητος1605
normal equationsκανονικές εξισώσεις1606
normal forestκανονικό δάσος1607
normal over aged forestκανονικό ομήλικο δέντρο1608
normal wood stockκανονικό ξυλαπόθεμα1609
norways pruceερυθρελάτη1610
noseτο αποστρογγυλωμένο άκρο τεμαχίου1611
noucleotideνουκλεοτίδιο1612
nourishmentθρέψη, τροφή1613
nuclear divisionπυρηνική διαίρεση1614
nuclear spindleπυρηνική άτρακτος1615
nucleic acidsνουκλεϊκά οξέα1616
nucleusπυρήνας1617
null hypothesis theoryθεωρία της μηδενικής υπόθεσης1618
nurseδέντρα που προστατεύουν τα υπόλοιπα1619
nurseryφυτώριο1620
nursery bedπρασιά1621
nursery culture practiceκαλλιεργητική πρακτική σε φυτώριο1622
nutκαρύδι1623
nuthalseφουντουκιά1624
nutrientθρεπτικό στοιχείο1625
nutrient substancesθρεπτικές ουσίες1626
nutritionθρέψη1627
nyctinastyνυκτοναστεία1628
nympha, nymphνύμφη εντόμου1629
O
OAKΔρύς1630
oak appleβελανίδι, βάλανος1631
oak barkδενδρόφλοιος1632
OAK HOLMΑριά1633
oak pestφυλλοξήρα της δρυός1634
oaklinngφυτάριο δρυός1635
objective functionαντικειμενική συνάρτηση1636
oblique viewπλάγια όψη1637
observationπαρατήρηση1638
observatoryπαρατηρητήριο1639
occupancyκατοχή1640
odourοσμή1641
offal woodπολύ μικρά κομμάτια ξύλου1642
OKRAΙΒΙΣΚΟΣ ο εδώδιμος, = μπάμια1643
old standγηραιά συστάδα1644
olletκαυσόξυλα1645
ombrangeσκίανση1646
ontogenyοντογένεση1647
open pollinationελεύθερη επικονίαση1648
open traverseανοικτή όδευση1649
open-ended questionsανοιχτές ερωτήσεις1650
operations researchεπιχειρισιακή έρευνα1651
opportunity cost analysisανάλυση του κόστους ευκαιρίας1652
optimum levelβέλτιστο επίπεδο1653
ordering of treesδιαχείριση\ταξινόμηση δέντρων1654
oreορυκτό, μετάλλευμα1655
organic matterοργανική ουσία1656
organic matterοργανική ύλη1657
organic tissueοργανικός ιστός1658
organism οργανισμός1659
organismic systemοργανικά συστήματα1660
originαρχή, προέλευση1661
orographicορεογραφικός1662
orthopyll vegetationμη σκλυροφυτική βλάστηση1663
OSIERιτιά1664
osmoregulationοσμωρύθμιση1665
osmosisόσμωση1666
osmotic presureοσμωτική πίεση1667
oudoor recrationυπαίθρια αναψυχή1668
outfallεκροή, εκβολή1669
outflowεκροή, εκρέω1670
outplantingφύτευση δενδρυλίων σε αναδασώσεις1671
outputαπόδοσις, εκροή , έξοδος, εξαγόμενο1672
ovaryωοθήκη1673
over standανώροφος1674
overcut forestυπερυλοτομημένο δάσος1675
overcuttingυπερβολική υλοτομία1676
overdominanceυπερκυριαρχία1677
overgrazed forestυπερβοσκημένο δάσος1678
overgrazingυπερβόσκηση1679
overland flowεπιφανειακή απορροή1680
overtopυποσκίανση, υπεροχή δένδρου1681
ovestσπόροι δρυός1682
oxidationοξείδωση1683
oxygenοξυγόνο1684
ozoneόζον1685
ozone layerστρώμα όζοντος1686
P
pachimeterπαχύμετρο1687
PALMιτιά η αίγειος (salix coprea)1688
palustrineπαραπόταμιος1689
pan skiddingκαλύπτρα άκρου κορμοτεμαχίου1690
panellingξυλεπένδυση1691
paper millεργοστάσιο χαρτοποιίας1692
paper pulpχαρτοπολτός1693
parasiteπαράσιτο1694
parcelσυστάδα ή μέρος δάσους1695
parcel out a forestδιαίρεση του δάσους σε συστάδες1696
parcels conditionsσυσταδικές συνθήκες1697
parchmentμεμβράνη1698
pareαποξέω, αποφλοιώ, απολεπίζω1699
parenchymaπαρέγχυμα1700
parent materialμητρικό υλικό/πέτρωμα1701
parent rockμητρικό πέτρωμα1702
parent rockμητρικό πέτρωμα1703
parityομοτιμία/ομότιμος1704
parkμια περιοχή περιφραγμένη για τα ελάφια1705
park nationalεθνικό πάρκο1706
parkerφύλακας1707
partτμήμα1708
parthenocarpyπαρθενοκαρπία1709
parthenogenesisπαρθενογέννεση1710
partial cuttingsμερική υλοτομία1711
partitionδιχοτόμηση, διαίρεση1712
paste boardπολτός για χαρτόνι1713
pastoral economyποιμενική οικονομία βοσκοτόπων1714
pasturable matterβοσκήσιμη ύλη1715
pastureβοσκότοπος1716
pasture forestδασικός βοσκότοπος1717
pattern search techniquesτεχνική έρευνας του προτύπου1718
PEACHTREEΡΟΔΑΚΙΝΙΑ1719
PEACOCKΒΕΡΥΚΟΚΙΑ1720
peakκορυφή, αιχμή1721
peak flowαιχμή απορροής1722
peat landτεφρώδη γαία1723
peavy stickαγκιστροφόρος ράβδος για το χειρισμό κορμοτεμαχίων1724
pebble stoneκροκάλη, χαλίκι1725
peduncleποδίσκος1726
peeling woodξύλο εκτύλιξης1727
penetration methodμέθοδος εμποτισμού1728
peninsulaχερσόνησος1729
penniformπτεροειδής1730
perambulationδιαπίστωση των οριών του δάσους1731
percentageποσοστό1732
percentage of increaseποσοστό αύξησης1733
perennial plantπολυετές φυτό1734
perianthπεριάνθιο1735
pericarpπερικάρπιο1736
permeableδιαπερατός, περατός1737
permeable rocksπερατά πετρώματα1738
permeationδιαπέραση, διαπότιση, διαβροχή1739
perpetualαέναος, διαρκής, μόνιμος1740
perspective viewπροοπτική όψη1741
pervadeδιεισδύω, διαβρέχω,διαποτίζω, διαπερνώ1742
pervationδιεισδυση, διαβροχή1743
perviousδιαπερατός, περατός1744
pestεπιδημική προσβολή εντόμων1745
pest έντομο/παράσιτο1746
petalπέταλο άνθους1747
petalπέταλο1748
petioleπετιόλη, μίσχος1749
petioleμίσχος φύλλου1750
petrifiedαπολιθωμένος1751
phδυναμικό ιόντων υδρογόνου1752
ph determinationπροσδιορισμός ph1753
ph-meterπεχάμετρο1754
phanerogramsφανερόγραμμα φυτά1755
phenologyφαινολογία1756
phenotypeφαινότυπος1757
phenotypeφαινότυπος1758
pheromoneφερομόνη1759
pheromonesφερομόνες1760
phloemφλοιός1761
phloemηθμώδες, φλοίωμα1762
phosphatic fertilizerψωσφορικό λίπασμα1763
photogrammetryφωτογραμμετρία1764
photohartingαεροφωτογραμμομετρία1765
photomapφωτοχάρτης1766
photonastyφωτοναστία1767
photoperiodismφωτοπεριοδισμός1768
photosensitiveφωτοευαίσθητος1769
photosynthesisφωτοσύνθεση1770
phototropic substanceφωτοτροπική ουσία1771
phototropismφωτοτροπισμός1772
phyllotaxyφυλλοταξία1773
phylogenyφυλογέννεση1774
phylotaxisφυλλοταξία1775
physical geographyφυσική γεωγραφία1776
phytochemistryφυτοχημεία1777
phytogeographyφυτογεωγραφία1778
phytohormoneφυτορμόνη1779
phytokininsφυτοκινίναι1780
phytologicφυτολογικός1781
phytologyφυτολογία1782
phytopathologyφυτοπαθολογία1783
phytosanitaryφυτοϋγειονομικός1784
phytosociologyφυτοκοινωνιολογία1785
phytozoaφυτόζωα1786
pie appleκουκουνάρι1787
piedigramασυνεχή κυκλικά σχέδια1788
pierceδιατρυπώ, διεισδύω1789
piesσωροί σπόρων με άμμο1790
pig hawκράταγος1791
pigtailed oaksδρυς με μεγάλη κόμη1792
pikeοξεία κορυφή όρους ή βράχου1793
pile lumberστοιβάδα ξυλείας1794
piliferousτριχοφόρος1795
pilot sampleπρόδειγμα1796
piltingφύτεμα δέντρων σε τρύπες1797
PINASTERΠΕΥΚΗ η ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ1798
pine cernelsκουκουνάρια1799
pine oilπαράγωγο του ξυλοτερεβινθελαίου1800
pioneer orgamismπρωτοπόρος οργανισμός1801
pipeαγωγός1802
pipe culvertσωληνωτός οχετός1803
pistilύπερος1804
pistillate flowerάνθος θηλυκό1805
pit sawπριόνι1806
pitch axeστενό τσεκούρι που βοηθά στην υλοτομία1807
pithεντεριώνη1808
pithεντεριώνη1809
pithενετεριώνη, μυελός1810
pitrpopsξυλεία ορυχείων1811
pitsβοθρία1812
planctonπλαγκτόν1813
planeεπίπεδο, επιφάνεια1814
PLANE TREEΠΛΑΤΑΝΟΣ1815
planimeterεμβαδόμετρο1816
planimeterεμβαδόμετρο1817
planimetryεμβαδομετρία1818
plantφυτό1819
plant associationένωση φυτών1820
plant breedingβελτίωση φυτών1821
plant diseaseασθένεια φυτών1822
plant foodsθρεπτικά στοιχεία φυτών1823
plant geographyφυτογεωγραφία1824
plant groth for seedφυτό σποροπαραγωγικό1825
plant injuriesπαθήσεις των φυτών1826
plant nutritionθρέψη φυτού1827
plant youngφυτικό έμβρυο1828
plantatiionsφυτεύσεις1829
plantationφυτεία, αναδάσωση1830
planting bagsφυτευτικοί σάκκοι1831
planting outφύτευση από φυτώριο στο χώρο αναδάσωσης1832
planting stockυλικό φύτευσης1833
plasmaπλάσμα (κυττάρων)1834
plasmolysisπλασμόλυση1835
plasmolysisπλασμόλυση1836
plastic clayπλαστική άργιλλος1837
plastic rangeπλαστική περιοχή1838
plastisity geneticγενετική πλαστικότητα1839
plastisity physiologicalφυσιολογική πλαστικότητα1840
PLATAN ΠΛΑΤΑΝΟΣ1841
plawμικρό κομμάτι ξύλου1842
pleiotropyπλειοτροπισμός1843
plockwoodκαυσόξυλα1844
plotτμήμα εδάφους, οικόπεδο, 1845
plotυποτυπώνω, ζωγραφίζω1846
plot experimentalπειραματική επιφάνεια1847
plugsκορμοί1848
plumpομάδα δέντρων του ίδιου είδους1849
plus treeαόριστος φαινότυπος1850
pluviographβροχομετρογράφος1851
pluviometerβροχόμετρο1852
plywoodαντικολλητά ξύλινα φύλλα1853
plywoodκόντρα πλακέ, ξύλο εκτυλίξεως1854
podzolic soilποτζολικό έδαφος1855
point gaugeακτιδωτό σταθμίμετρο1856
point of evaporationσημείο βρασμού, σημείο εξατμίσεως1857
polar coordinatesπολικές συντεταγμένες1858
poleστύλος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας1859
pollαφαιρώ πλαϊνά κλαδιά1860
pollardκλαδεμένο1861
polldersγέρικα δέντρα με κουφάλες1862
pollenγύρη1863
pollen motther cellμητρικό κύτταρο γύρης1864
pollinateεπικονιάζω1865
pollinationεπικονίαση1866
pollutionμόλυνση1867
pollyploidπολυπλοειδές1868
polypetalousπολυπέταλος1869
polytechnic schoolπολυτεχνική σχολή1870
pontetialityδυναμικότητα1871
poplar woodξύλο λεύκης1872
populationπληθυσμός1873
population geneticsγενετική πληθυσμών1874
porosityπορώδες/πορώδης υφή1875
porousπορώδης1876
porous limestoneπορώδης ασβεστόλιθος1877
prairieξηρικό λιβάδι1878
precipitationπτώση, υδατώδη ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα1879
precipitationκατακρημνίσματα, υγρασία αέρος, καθίζηση, συμπύκνωση1880
predationαρπακτικότητα1881
pregerminationπροβλάστηση σπόρων1882
prescriber burningελεγχόμενη καύση1883
present valueσημερινή αξία1884
pricking outη μεταφύτευση σε φυτώριο1885
primaryπρωταρχικός1886
primary soilπρωτογενές έδαφος1887
primeαφαιρώ τα πλαϊνά κλαδιά1888
princeεπίλεκτο άτομο1889
principle of compensationσυμψηφιστικό κριτήριο1890
probabilistic modelsστοχαστικά πρότυπα1891
probabilityπιθανότητα1892
processing of woodκατεργασία/επεξεργασία ξύλου1893
prodactivity primaryπρωτογενής παραγωγικότητα1894
production functionπαραγωγική λειτουργία1895
productivityπαραγωγικότητα1896
progeny testδοκιμή προγώνων1897
programmingπρογραμματισμός1898
programming dynamicδυναμικός προγραμματισμός1899
programming linearγραμμικός προγραμματισμός1900
programming quadraticδευτεροβάθμιος προγραμματισμός1901
projectπροβάλω, σχεδιάζω/προβολή, σχέδιο1902
prolongεπεκτείνω/μακραίνω1903
propabilityπιθανότητα1904
propagation by cuttingαναπαραγωγή δια μοσχευμάτων1905
propotional drawingσχεδίαση υπό κλίμακα1906
protactorμοιρογνωμίο, γωνιόμετρο1907
protective forestπροστατευτικό δάσος1908
protective influences of a forestπροστατευτικές επιδράσεις του δάσους1909
protoxylemπρωτοξύλωμα1910
protozoaπρωτόζωα1911
provenanceπροέλευση1912
provenance testέλεγχος προέλευσης1913
PRUNEΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ1914
pruningαποκλάδωση1915
puddleεμβάτιση ριζών σε μίγμα νερού και εδάφους πριν από τη φύτευση1916
pupa νύμφη εντόμου1917
pureκαθαρός, αγνός, γνήσιος1918
pure standαμιγής συστάδα1919
putrefactionσήψη, αποσάθρωση1920
puzzolanaθηραϊκή γή1921
pyrrophytaπυρόφυτα1922
Q
quality siteποιότητα τόπου1923
quantitativeποσοτικός1924
quantitative determinationποσοτικός προσδιορισμός1925
querwoodτα κορυφαία κλαδιά που κόβονται για καυσόξυλα1926
quicksetφράκτης από ζωντανά φυτά1927
quiscenceδιάπαυση1928
quotidianημερήσιος1929
R
raceεργαλείο για μαρκάρισμα1930
raceφυλή1931
rackστενό μονοπάτι μες στο έδαφος1932
raddleφυσικός φράκτης που ορίζει το δάσος1933
radicationρίζωμα1934
radiusακτίνα1935
raffξυλεία1936
rain water pondομβροδεξαμενή1937
rainingαποφλοίωση1938
rameκλαδί1939
ramellτο σύνολο των κλαδιών του δέντρου1940
rampickοξυά που η κορυφή της ξεράθηκε1941
randomτυχαίος1942
random errorτυχαίο σφάλμα1943
random numbersτυχαίοι αριθμοί1944
randomlyτυχαία1945
rangeτακτοποίηση υλοτομημένων σε σειρά1946
range laudμεγάλος βοσκότοπος1947
rangerδασοφύλακας1948
rase knifeμαχαίρι μαρκαρίσματος1949
raspξυλοφάγος, ξέστρο, /αποξέω ρηνίζω1950
rasping millπριονιστίριο1951
rasping millπριονιστίριο1952
rasterκλίβανος1953
rateποσοστό1954
rate of infiltrationαναλογία ή βαθμός διηθήσεως1955
rate of interestεπιτόκιο1956
ravinχαράδρα1957
rawακατέργαστος1958
raw materialπρώτη ύλη1959
raw materialακατέργαστο υλικό1960
rawn perνεκρό κλαδί1961
rayακτίνα1962
reactionαντίδραση1963
reafforestαναδασώνω1964
reapθερίζω1965
reaperθεριστική μηχανή1966
reboisementαναδάσωση1967
receptacleανθοδόχη1968
reciprocal crossαμοιβαία διασταύρωση1969
reclamationαποκατάσταση δυσμενών σταθμών1970
reclamationβελτίωση γαιών, εγγειοβελτίωση1971
reclinationκλίση1972
recombinationανασυνδυασμός1973
recording altimeterαυτογραφικό υψόμετρο1974
recrystallirationανακρυστάλλωση1975
recycleανακυκλώνω1976
recyclingανακύκλωση1977
red beach woodξυλεία φουρνιστής οξυάς1978
RED MAPLEΕΡΥΘΡΑ ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ1979
red rotερυθρή σήψη1980
redoxοξειδοαναγωγή1981
reduction divisionμείωση (κυτταρικός πολλαπλασιασμός)1982
redwoodερυθρόξυλο1983
redwoodξύλο sequoia1984
reforestationαναδάσωση1985
refuse woodξύλο μικρής αξίας1986
regenarationαναγέννηση1987
regenerationαναγέννηση1988
regiment watershedυδατική δίαιτα σε λεκάνη απορροής1989
regionπεριοχή, έκταση1990
regionπεριοχή/τμήμα, μέρος1991
regosolsαζωνιικά εδάφη1992
reinforced concreteοπλισμένο σκυρόδεμα1993
relative additive frequencyσχετική αθροιστική συχνότητα1994
relative humidityσχετική υγρασία1995
relative humidityσχετική υγρασία1996
relative humidityσχετική υγρασία1997
relative viscosityσχετικό ιξώδες1998
relativity theoryθεωρία της σχετικότητας1999
reliefανάγλυφο2000
relief mapανάγλυφος χάρτης2001
remoteαπομακρυσμένος2002
remote controlτηλερύθμιση2003
remote sencingτηλεπισκόπιση2004
replicationεπανάληψη2005
reproduceαναπαράγω2006
reproductionαναπαραγωγή2007
reptilesερπετά2008
researchέρευνα2009
research forestπειραματικό δάσος2010
reserveαπόθεμα2011
reserveαπόθεμα2012
reservoirδεξαμένη2013
residualυπολλειπόμενος2014
residueυπόλειμμα, κατάλοιπο, υπόλοιπο, ίζημα 2015
residueυπόλλειμα, κατάλοιπο2016
resinρητίνη2017
resinρητίνη2018
resin ductρητινοφόρος αγωγός2019
resin scarpingσυλλογή του ξέσματος2020
resiniferousρητινοφόρος2021
resinousρητινώδης2022
resinous timberρητινοφόρος ξυλεία2023
resistanceαντοχή, αντίσταση2024
respirationαναπνοή2025
respiratory enzymeαναπνευστικό ένζυμο2026
resturationαποκατάσταση περιβάλλοντος2027
retaining wallτοίχος υποστήριξης2028
rettingδιαπότιση, διαποτισμός2029
rewδεντροστοιχία2030
rhizomeρίζωμα2031
rhizomorphousριζόμορφος2032
ribνεύρωση φύλλου2033
ribonucleic acidριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)2034
ridκαθαρίζω την υποβλάστηση2035
riddingξέφωτο2036
rideμονοπάτι μεγαλύτερο από 3 πόδια2037
ridge topκύρια κορυφογραμμή2038
riff valeyτεκτονική τάφρος2039
right holderδικαιούχος2040
rights forestδασικά εμπράγματα δίκαια2041
rindφλοιός, φλούδα2042
ringδακτύλιος2043
ring barkαφαίρεση μιας λωρίδας φλοιού γύρω από τον κορμό2044
rinsingέκπλυση2045
ripαποφλοιώνω2046
ripσχίζω, ξηλώνω, αφαιρώ βιαίως 2047
rip hookκλαδεύω έναν φράχτη2048
ripartian vegetationπαρόχθιος βλάστηση2049
ripe woodκαρδιόξυλο2050
ripenedώριμος2051
ripened ageώριμη ηλικία2052
ripened diameterώριμη διάμετρος2053
ripeningωρίμανση2054
ripper/ripshawσχιστοπρίων2055
riskκίνδυνος2056
riveχωρίζω το ξύλο κατά μήκος του άξονα του κορμού2057
riverποταμός2058
river bedκοίτη ποταμού2059
river depositπρόσχωση2060
river headπηγή ποταμού2061
riverbankόχθη ποταμού2062
riverbedκοίτη ποταμού2063
riverineποταμιαίος2064
rivermouthεκβολή ποταμού2065
roadδρόμος2066
road consructionοδοποιία2067
road constructionοδοποιία2068
road fillεπίχωμα οδού2069
road mapοδικός χάρτης2070
road netοδικό δίκτυο2071
roadbankπροσέρεισμα δρόμου2072
roburδέντρο μόνο για καυσόξυλα2073
rockβράχος2074
rockβράχος, πέτρωμα2075
rock drillγεωτρύπανο2076
rock fallκατολίσθηση2077
rock fillλιθορριπή2078
rock fill damφράγμα εκ λιθορριπής2079
rock pavingλιθόστρωση, λιθεπένδυση2080
rodentτρωκτικό2081
rodentτρωκτικό2082
rompegκατεστραμμένη κορυφή2083
ronging hookεργαλείο για την απομάκρυνση των νεκρών κλαδιών2084
roodμονάδα μέτρησης επιφάνειας2085
rootρίζα2086
root adventitiousαυτοφυής ρίζα2087
root climberαναρρηχιτικό φυτό2088
root collarριζικός κόμβος2089
root copριζική κόμη2090
root hairτριχοειδής ρίζα2091
root lateralπλάγια ρίζα2092
root respiratoryαναπνευστική ρίζα2093
root secondaryδευτερεύουσα ρίζα2094
root sproutριζοβλάστημα2095
root stockυποκείμενο2096
root suckerριζοβλάστημα2097
root-shootριζοβλάστημα2098
rootletριζίδιο2099
rossφλοιός δρυός2100
rotαποσάρθρωση του ξύλου2101
rotσήπομαι/σήψη, αποσύνθεση2102
rotationχρόνος περιφοράς2103
rough woodακατέργαστη ξυλεία2104
roughageτα μικρά κλαδιά του δέντρου2105
roughnessτραχύτητα, ανωμαλία2106
round timberστρογγύλη ξυλεία2107
round woodστρογγυλή ξυλεία2108
routine decisionsαπλές αποφάσεις2109
rowφυτεύω σε σειρές2110
runcationκαθαρισμός από ζιζάνια2111
rungκλαδί2112
runnelκλαδεμένο δέντρο2113
runnerπαραφυάδα2114
runtκορμός2115
rusticαγροτικός2116
ruttyαυλακωτός2117
ryeσίκαλη, βρύζα2118
S
s1,s2,s3,...γενιές αυτογονιμοποίησης2119
sabulosityκοκκώδες, κοκκώδης υφή2120
sagebrashυπόθαμνος2121
salesδιαίρεση του δάσους σε τέταρτα2122
SALLOWιτιά η Αίγειος2123
salteriesμικρός φράκτης γύρω από τα πάρκα2124
sampleδείγμα2125
sample plotsμονάδες επιφάνειας2126
samplerδειγματολήπτης2127
samplesδείγματα2128
samplingδειγματοληψία2129
sampling unitsδειγματολειπτικές μονάδες2130
sand limeασβεστοπυριτικός2131
sandy soilαμμώδες έδαφος2132
sapχυμός (φρούτου)2133
saplingδέντρο στηθ. διαμέτρου 2-4 ιντσών2134
sapwoodσομφό ξύλου2135
saturatedκορεσμένος2136
saturationκορεσμός2137
saturation pointσημείο κόρου2138
sawπριόνι2139
sawdustπριονίδια2140
sawmillπριστήριο2141
sawntimberπριστό ξύλο2142
sawtoothπριονωτός2143
sbrubθάμνος2144
scaleκλίμακα2145
scare woodξεραμένο ξύλο2146
scatter diagramνέφος παρατηρήσεων2147
scawλωρίδα δασικής γης2148
scaw dowerβιβούρνο2149
scenic valueαισθητική αξία2150
scentμυρίζω/όσφρηση,οσμή2151
scionμόσχευμα2152
scoring axeτσεκούρι για κλάδεμα γύρω από τη βάση, πριν την υλοτομία2153
scrabμη ανεπτυγμένο δέντρο2154
scrabbleαριά βλάστηση2155
scragκορμός2156
screeσωρός λίθων, τεμάχια βράχων2157
scrogμη ανεπτυγμένο δέντρο2158
scrog appleαγριοκέρασο2159
scrubυποβλάστηση, θάμνος2160
scrub countryπεριοχή καλυπτόμενη από πεπιεσμένους θάμνους και βλάστηση2161
sealing axeτσεκούρι για μαρκάρισμα2162
seamμονάδα βάρους2163
searξερό, μαραμένο2164
seasoned woodαποξηραμένη ξυλεία2165
seasoningφυσική ή τεχνητή ξήρανση ξύλου2166
seasons for huntingπερίοδος κυνηγιού2167
secondary soilδευτερογενές έδαφος2168
secondary traingulation τριγωνομετρικό δίκτυο δεύτερης τάξης2169
secretionέκκριση2170
sectionτμήμα2171
sediment transportστερεομεταφορά2172
sediment yieldστερεοπαροχή2173
sedimentationμεταφορά και απόθεση στερεών υλικών2174
seedσπόρος2175
seed bearerδέντρο σπορεύς2176
seed brarerδέντρο σποράς2177
seed orchardσποροπαραγωγοί κήποι2178
seed production areaσποροπαραγωγός συστάδα2179
seedlingνεαρό σπερμοφυές2180
seedlingαρτίφυτο2181
seedlingφυτικό έμβρυο2182
seedplantσπερμόφυτο, σπερμοβλάστημα2183
seep διηθούμαι, διαποτίζω2184
seepageδιήθηση διαρροή2185
seepageδιήθηση, διαρροή2186
seepageδιήθηση, διαπότιση2187
segregationδιαχωρισμός των χαρακτήρων2188
selectionεπιλογή2189
selection coefficientσυντελεστής επιλογής2190
selection differentalεπιλογική απόκλιση2191
selection forestκηπευτό δάσος2192
selection massμαζική επιλογή2193
selection naturalφυσική επιλογή2194
selection pressureεπιλογική ένταση2195
selection system of cuttingμέθοδοι υλοτομίας κατ' επιλογή2196
selective clearcuttingαποψιλωτική υλοτομία κατά μικροθέσεις2197
selective loggingεπιλογική υλοτομία2198
self pollinationαυτογονιμοποίηση (με γύρη)2199
self stelivityαυτοστειρότητα2200
selting outμαρκάρισμα μιας περιοχής2201
selting stickεργαλείο για τρύπες για μεγάλους σπόρους2202
selting upκαλλιέργεια των δέντρων2203
semi-permableημιπερατός2204
seminaryφυτώριο2205
semipermable membraneημιπερατή μεμβράνη2206
sensitivity analysisανάλυση της ευαισθησίας2207
sepalσέπαλο2208
sepalσέπαλο2209
sepalσέπαλο2210
serpentineσερπενίτης2211
sessileάμισχος2212
severδιαρρηγνύω2213
sex linkageφυλλοσύνδεση2214
sguiwelσκίουρος2215
shade treeσκιόφυτο είδος2216
shade tolerant speciesσκιανθεκτικό είδος2217
shadow pricesεικονικές τιμές2218
shagφλοιός καρυάς2219
shakeρωγμές στο ξύλο2220
shankκορμός2221
shaveμικρό κομμάτι ξύλου2222
shawστενή λωρίδα δασικής γης σε λιβάδι2223
shawnμαζεύω καυσόξυλα2224
shearingαποκοπή2225
sheet erosionεπιφανειακή διάβρωση2226
shelledαποφλοιωμένος2227
sheltwood cuttingυποστεγή υλοτομία2228
sherewoodδεντροστοιχία2229
sheughφυτεύω σε προσωρινή θέση2230
shidξύλο που κόβεται για να γίνει σανίδα2231
shingleσχισμένο ξύλο με παράλληλες πλευρές και χοντρότερο το ένα άκρο από το άλλο2232
ship timberξυλεία για πλοία2233
shobκλαδεύω όλα τα πλαϊνά κλαδιά2234
shoot youngβλάστημα2235
shoreπάσσαλος2236
short-day plantβραχυήμερο φυτό2237
shragκλαδεύω2238
shriveαφαιρώ τα κλαδιά από τον κορμό2239
shrogesθαμνότοπος2240
shroudκλαδεύω2241
shrubθάμνος2242
side viewπλάγια όψη2243
silver ferλευκή ελάτη2244
silviculturistδασοκόμος2245
similar of the same kindομοειδής2246
simple betterness methodτεχνική εξερεύνησης του καλύτερου2247
simple interestαπλό επιτόκιο2248
simulationεξομοίωση2249
singleαποφυλλίζω2250
single tree selection cuttingεπιλογική υλοτομία κατ' άτομο2251
siteτόπος2252
site indexδείκττης ποιότητας τόπου2253
sites conditionsσταθμικές συνθήκες2254
sizeκαλλιεργώ φυτάρια σε φυτώριο2255
sketch mapσκαρίφημα2256
skiddingμετατόπιση ξύλου2257
skinεπιδερμίδα2258
sladeλωρίδι με γρασίδι σε δάσος2259
slanceεργαλείο για κλάδεμα φρακτών2260
slangλωρίδα γης2261
slantαποστρογγύλωση στα άκρα κορμοτεμαχίου2262
slashμοσχεύματα2263
slash loggingυπολείματα υλοτομιών2264
slateσχιστόλιθος2265
sleaveσχίζω2266
slidingκατολίσθηση2267
slipυλοτομία2268
sliverμικρό κλαδί2269
sliveryξύλο κατάλληλο για σχίζες2270
slobαποφλοιομένος σχισμένος κορμός δρυός2271
slopλόχμη2272
sludgyιλυώδης2273
small woodδασοτεμάχιο2274
smoothingομαλοποίηση2275
snagκλαδί δέντρου που εξέχει2276
snap prunningκλάδεμα κλαδιών που εξέχουν2277
soakδιαβρέχω2278
soakμουλιάζω, εμβαπτίζω2279
soakingεμποτισμός2280
soddyποώδης2281
soft woodμαλακό ξύλο, ξύλο κωνοφόρων2282
soilέδαφος,ύψωμα., γη2283
soil associationsεδαφοκοινωνία2284
soil mappingχαρτογράφηση δασικών εδαφών2285
soil moistureεδαφικό κέντρο2286
soil profilκατατομή εδάφους2287
soil surveyαπογραφή δασικών εδαφών2288
soil textureεδαφική κοκκομετρική σύσταση2289
solidστερεός2290
solid stateστερεά κατάσταση2291
solubleευδιάλυτος, διαλυτός2292
sortταξινομώ/διαλογή2293
sourόξινος, ξυνός2294
southνότος2295
sowingσπορά2296
spacingφυτευτικός σύνδεσμος2297
spatialχωρικός2298
spatial configurationαναπαράσταση στο χώρο2299
spawningωοτοκία2300
specializationεξειδίκευση2301
speciesείδος2302
species convercionαλλαγή δασοπονικού είδους2303
specificationsπροδιαγραφές2304
speed of germinationβλαστητική ταχύτητα2305
sperm cellσπερματοκύτταρο2306
spermatophytaσπερματόφυτα2307
spineαγκάθι2308
spiracleπόρος2309
spiralσπείρα, έλικα, κλωθοειδής γραμμή2310
splitwoodσχιστόξυλο2311
sprayψεκάζω, ραντίζω2312
sprayerψεκαστήρας2313
sprayingψεκασμός2314
spreaderμέσο διαβροχής2315
sproutβλαστάνω2316
sprout forestπρεμνοφυές δάσος2317
squared timberορθογώνια ξυλεία 2318
sreamρυάκι, χείμαρος2319
sreet constructionοδοποιία2320
sripαποφλοιώνω, απογυμνώνω2321
stadiaσταδία2322
stadia wiresσταυρόνημα διόπτρας2323
staffingστελέχωση2324
stagαρσενικό ελάφι2325
stakingπυκνότητα ξύλου και κόμης2326
stalkμίσχος, κοτσάνι2327
stamenστήμονας2328
staminate flowerαρσενικό άνθος2329
standard deviationμέση απόκλιση τετραγώνου ή σταθερό σφάλμα2330
standard errorτυπικό σφάλμα2331
standardizationτυποποίηση2332
standing groupβιομάζα2333
statisticisστατιστική2334
steepαπότομος, κρυμνώδης2335
steepδιαβρέχω2336
steepingεμποτισμός/διαβροχή2337
steepnessβαθμός κλίσεως, το απότομο2338
stelivityστειρότητα2339
stemβλαστός2340
stem form factorμορφάριθμος2341
stemsproutκορμοβλάστημα2342
step terraceκατακόρυφος αναβαθμίδα2343
step terraceκατακόρυφη αναβαθμίδα2344
stepwiseβαθμιδοειδής, κλιμακωτός2345
stereogramστερεοσκοπική εικόνα2346
stereoscopeστερεοσκόπιο2347
stereoscopeστερεοσκόπιο2348
stereoscopicστερεοσκοπικός2349
sterileάκαρπος2350
sterilizationαποστείρωση2351
stigmaστίγμα2352
stimulusδιέργεση2353
stone quarryλατομείο2354
stoneworkλιθοδομή2355
stoolζωντανό πρέμνο2356
storeyόροφος δάσους2357
straightnessευθυτένεια2358
stratified rockστρωσιγενές πέτρωμα2359
stratified samplingστρωματωμένη δειγματοληψία2360
stratifyδιατάσσω σε στρώματα2361
strato-cumulusστρωματοσωρείτης2362
stratosphereστρωματόσφαιρα2363
stratum (strata)στρώμα, στρώματα2364
stream flowροή ρεύματος2365
streambankόχθη ρεύματος2366
stress-strain diagramδιάγραμμα τάσεως-παραμορφώσεως2367
structural timberδομήσιμη ξυλεία2368
structureδομή2369
styleστύλος, ύπερος2370
subalpine soilsυπαλπικά εδάφη2371
subalpine vegetation zoneυπαλπική ζώνη βλάστησης2372
suboptimizationμερική βελτιστοποίηση2373
subsidiesεπιδοτήσεις2374
subsoilυπέδαφος, υπόστρωμα2375
substained forest yieldαειφορική δασική παραγωγή2376
substanceουσία, χημική ένωση2377
substituteυποκαθιστώ, αντικαθιστώ2378
successionδιαδοχή2379
suckεκμυζώ, ρουφώ, βυζαίνω, γλείφω2380
suckionαπορρόφηση2381
sullageύδατα αποχετεύσεως, σκουριά, προσχώσεις2382
sunήλιος2383
superficial layerεπιφανεικό/επιδρμικό στρώμα2384
surfaceεπιφάνεια2385
surface tensionεπιφανεική τάση2386
surveyεπισκοπώ, ερευνώ, καταμετρώ2387
surveyorτοπογράφος, γεωμετρητής2388
surveyors' tableτοπογραφική πινακίδα2389
sustainableαειφορία2390
SYCAMOREΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΥΚΟΜΩΡΕΑ2391
sylvanδασόβιος, δασικός2392
sylvicultureδασοκομική2393
sylviculturistδασοκόμος2394
sympertalusσυμπέταλος2395
synecologyσυνοικολογία2396
system of crystalκρυσταλλικό σύστημα2397
system of equationsσύστημα εξισώσεων2398
systems analysisανάλυση συστημάτων2399
T
T-distributionΤ-κατανομή2400
tackκλαδεύω με ψηλό κλαδευτήρι2401
tack drawerεξολκέας2402
tack hammerσφύρα2403
taking rootρίζωση2404
taleshideδεμάτι ξύλου που χρησιμοποιείται για καυσόξυλα2405
tallwoodνεαρές δρυς2406
talousπροσσχωματικός κώνος2407
tan fluingαποφλοίωση2408
tan spudεργαλείο αποφλοίωσης2409
tanbarkο φλοιός της οξυάς2410
tangibleυλογενής2411
tannerμικρή ρίζα2412
tannisταννίνες2413
tap rootη κύρια ρίζα2414
tap rootκονδυλώδης ρίζα2415
tar concreteπισσοσκυρόδεμα2416
tar macadamασφαλτοσκυρωτό2417
taxationδασική φορολογία2418
taxonomyταξινόμηση2419
teit treeφλαμουριά2420
tempatureθερμοκρασία2421
temperate zoneεύκρατη ζώνη2422
tending of standsπεριποίηση συστάδων2423
tensible stressτάση εφελκυσμού2424
tensible testδοκιμή αντοχής σε εφελκυσμό2425
tensile strengthόριο θραύσεως2426
tension strainτάσις εφελκισμού2427
tension stressτάση ελκυσμού2428
tension woodεφελκυσμογενές ξύλο2429
termόρος2430
terraΓη2431
terraceαναβαθμίδα, κατασκευάσω αναβαθμίδα2432
terracingβαθμίδωση2433
terrainραδιοϋψόμετρο2434
terrestrialγήινος2435
test crossκριτική διασταύρωση2436
test rotationπερίτροπος χρόνος δοκιμής2437
tetraploidτετραπλοειδές2438
the grassesτα αγροστώδη2439
theft of timberλαθροϋλοτομία2440
theodoliteθεοδόλιχος2441
theory of evolutionθεωρία της εξελίξεως2442
thick leafσαρκόφυλλα, σκληρόφυλλο2443
thicketπυκνοφυές άθροισμα μικρών δέντρων2444
thicketλόχμη2445
thinningαραίωση2446
thornαγκάθι2447
thresholdκατώφλι2448
throughflowδιακίνηση ύδατος2449
throwπτώση δέντρου2450
thwaite ξέφωτο2451
tideπαλίρροια2452
timberξυλεία2453
timber beamξύλινη δοκός2454
timber harvestingσυγκομιδή ξύλου2455
timber harvesting methodsμέθοδοι συγκομιδής ξύλου2456
timber lineοριακή γραμμή βλαστήσεως, δασοόριο2457
timber wagonεργαλεία που μεταφέρουν την πεσμένη ξυλεία2458
timber yardξυλαποθήκη2459
timberland δασώδης περιοχή2460
timberlingνεαρό δέντρο για παραγωγή ξυλείας2461
tissueιτιά, υφή2462
tissueιστός2463
tissue cultureιστοκαλλιέργεια2464
toleranceανθεκτικότητα, ανοχή2465
topμικρότερα και λεπτότερα κλαδιά του δέντρου2466
top soilεπιφανειακό έδαφος2467
top viewκάτοψη2468
topographicτοπογραφικός2469
topographic mapτοπογραφικός χάρτης2470
topographic projectionsτοπογραφικές προβολές2471
topographic surveyτοπογράφηση, χωρομέτρηση2472
topographyτοπογραφία2473
topographyτοπογραφία2474
topophysisτοπόφυση2475
toppingαποκορύφωση δέντρου2476
torβράχος, βραχώδης λόφος2477
torrentχείμαρρος2478
torrent controlδιευθέτηση χειμάρρου2479
torrentialχειμαρρώδης2480
torsional stressτάση στρέψις2481
traceίχνος2482
trace elementιχνοστοιχείο2483
tractror-ploughάροτρο με ελκυστήρα2484
traillerβλαστός αναρριχητικού φυτού2485
transformation functionsσχέσεις πολλαπλής παραγωγής2486
transitθεοδόλιχος2487
transpirationδιαπνοή2488
transpireδιαπνέω2489
transplantμεταφυτεύω2490
transversal sectionεγκάρσια τομή2491
tranversal dam εγκάρσιο φράγμα2492
trap rocksπυριτισχιστολιθικά πετρώματα2493
trasnit theodoliteθεοδολιχος μετά πυξίδας2494
travel cost methodsμέθοδος του κόστους ταξιδιού2495
traverseδιασχίζω, διατέμνω /όδευση2496
tree blightσήψη ξυλείας2497
tree coveredδενδρόφυτος, δενδροσκεπής2498
tree inhabitingδενδρόβιος2499
tree linedμε δενδροστοιχία2500
tree nailξυλόκαρφο2501
tree plantedδενδρόφυτος2502
tree plantingδενδροφύτευση, αναδάσωση2503
tree ringετήσιος δακτύλιος2504
tree sawingυλοτομία2505
trenchαγωγός2506
trenchχαντάκι, τάφρος, όρυγμα2507
triangulationτριγωνισμός, χάραξη τριγωνομετρικού δικτύου2508
triangulation networkτριγωνομετρικό δίκτυο2509
triangulation pointτριγωνομετρικό σημείο2510
tributary παραποτάμιος2511
tributary streamσυμβάλλον ρεύμα2512
trimming axeκλαδευτήρι2513
trimmingsξύλινα εξακρίδια2514
trough compassκλησίμετρο2515
true levelτο γεωειδές2516
trunkκορμός2517
tubbalεργαλείο για φύτεμα2518
turgorσπαργή2519
turpentiningρητίνευση2520
tyloseτύλωσις2521
type specimen (holotype)ολότυπος *(δες παραπάνω olotype)2522
U
uσύμβολο συχνότητας μεταλλάξεων2523
udometerβροχόμετρο2524
udometryβροχομετρία2525
ultravioletυπεριωδής2526
umbelσκιάδιο2527
umbelliferaeσκιαδανθή2528
umbraσκιά2529
unallayedαμιγής, άκρατος2530
unbound moistureελεύθερη υγρασία2531
unchartedαχαρτογράφητος2532
unconformityασυμφωνία (πετρωμάτων)2533
uncorrodedμη διαβρωθείς2534
underbrushχαμηλή βλάστηση2535
undercovertσυστάδα2536
underdageκλαδεύω2537
underdrainυπόγειος αγωγός2538
undergrowthχαμηλή βλάστηση2539
underlingνεαρά δέντρα2540
understocked forestδάσος με ξυλώδες κεφάλαιο κάτω του κανονικού2541
underwoodθάμνοι, χαμηλή βλάστηση2542
unicellularμονοκύτταρος2543
unremmitingαδιάλειπτος2544
unrootξεριζώνω2545
unstratifiedμη στρωματοποιημένος2546
unstratified rockεκρηξιγενές πέτρωμα2547
upκλαδεύω2548
utilizationχρήση\χρησιμοποίηση2549
UV-raysυπεριώδης ακτινοβολία2550
V
valleyκοιλάδα2551
valueεκτιμώ/αξία, τιμή2552
vanishing pointσημείο φυγής2553
variableμεταβλητή2554
varianceδιακύμανση, διασπορά2555
variationαπόκλιση2556
varietyποικιλία2557
variety cultivatedποικιλία καλλιεργούμενη2558
vasculoseαγγειοφόρος, αγγειώδης2559
vastάπειρος2560
vectorδιάνυσμα2561
vegetableφυτό, χόρτο2562
vegetable matterφυτική ουσία2563
vegetative propagationβλαστητικός πολλαπλασιασμός2564
vegetative reproductionβλαστική αναπαραγωγή2565
vegeto mineralορυκτοφυτικός2566
velagenριζάμφιο, καλυπτήριος υμένας2567
vermesσκουλίκια2568
vernalisationεαρινοποίηση2569
vernier theodoliteθεοδόλιχος με βερνιέρο2570
vertπρασινάδα2571
vertebrateσπονδυλωτά2572
veterinarianκτηνίατρος2573
veterinaryκτηνιατρική2574
viabilityβιωσιμότητα2575
virgin forestπαρθένο δάσος2576
viscidityτο κολλώδες2577
viscosityτο ιξώδες2578
visualize others techniqueτεχνική του "τι θα έκαναν οι άλλοι"2579
volatilityπτητικότητα2580
volcanic rocksηφαιστειογενή πετρώματα2581
volumeόγκος2582
volume inside barkέμφλοιος όγκος2583
volume outside barkάφλοιος όκγος2584
vulvaβολβός2585
W
wainscotξυλεπένδυση2586
walnutκαρύδι2587
WALNUT TREEΚΑΡΥΔΙΑ2588
warbleκελαηδώ/κελάηδημα2589
warpστρέβλωση, παραμόρφωση2590
warrenδικαίωμα κυνηγιού ορισμένων ζώων σε μια συγκεκριμένη περιοχή2591
washστενό μονοπάτι2592
waterνερό2593
water balanceυδατικό ισοζύγιο2594
water cement ratioσυντελεστής υδατοκορεσμού κονίας2595
water holding capacityυδατοχωρητικότητα2596
water holding capacityυδατοχωρητικότητα2597
water levelστάθμη νερού2598
water stressέλλειψη νερού2599
water vaporυδρατμός2600
watercourseαυλάκι, αρδευτική τάφρος2601
waterfowlυδρόβιο πουλί2602
watershedσυλλεκτήριος λεκάνη2603
waterwayδιώρυγα, τεχνιτό χανδάκι2604
weatheringαποσάρθρωση, απορωματισμός2605
weatherlyπροσηνέμως2606
webιστός2607
WEEPING WILLOWΙΤΙΑ η κλαίουσα2608
weirφράγμα (εγκαρσίως) ποταμού2609
weir crestστέψη του φράγματος2610
wellπηγάζω, αναβλύζω/πηγή2611
wellfare economicsοικονομική ευημερία2612
wetlandυγρότοπος2613
white rotλευκή σήψη2614
wildness areaπαρθένα περιοχή2615
WILLOWΙΤΙΑ2616
willow woodξύλο ιτιάς2617
wind errosionαιολική διάβρωση2618
wind fallανεμόπτωση2619
winding riverποταμός που σχηματίζει μαιάνδρους2620
wood assortmentsκατηγορίες ξύλου2621
wood chippingξυλοτομή2622
wood chiselσμύλη ξυλουργού2623
wood cleftτα νερά του ξύλου, υγρασία του ξύλου2624
wood distilationξηρή απόσταξη ξύλων2625
wood production forestδάση ξυλοπαραγωγής2626
wood pulpξυλοπολτός2627
wood raspξυλοφάγος,ράσπα2628
wood spiritξυλόπνευμα2629
wood tarξυλόπισσα2630
wood tarφυτική πίσσα2631
wood textureδιάταξη ινών ξύλου2632
wood thermal decomposistionθερμική διάσπαση ξύλου2633
wooded areaδασωμένη περιοχή2634
wooded regionδασοσκεπής περιοχή, δασωμάνη περιοχή2635
wooden cloakξύλινος μανδύας2636
wooden laggingξύλινη επένδυση2637
wooden liningξύλινη επένδυση2638
wooden pinξύλινη σφήνα2639
wooden stripξύλινη λωρίδα2640
wooden tamperξύλινος κόπανος2641
woody coverδασοκάλυψη2642
worm σκουλίκι, σπείρα2643
worm eaten woodσκωληκόβρωτο ξύλο2644
wrought woodκατεργασμένη ξυλεία2645
X
xerophilousξερόφιλος2646
xerophytesξηρόφυτα2647
xerophyticξηροφυτικός2648
xylemξύλο2649
xyleneξυλόλιο2650
xylocarpousξυλόκαρπος2651
xyloliteξυλόλιθος2652
xylophageξυλοφάγα2653
Y
yakkerβελανίδι2654
yardμονάδα μήκους2655
yearlyετησίως2656
yewίταμος2657
yewenφτιαγμένο από ξύλο ιτάμου2658
yieldπαράγω, αποδίδω, αποφέρω, υποχωρώ, κάμπτομαι/λήμμα2659
youngβλάστημα2660
younglingνεαρό φυτάριο ή δέντρο2661
Z
zonal soilsκαταζωνικά εδάφη2662
zoologistζωολόγος2663
zoologyζωολογία2664
zooplanktonζωοπλαγτόν2665
zygomorphicζυγόμορφος2666
zygoteζυγώτης2667
zymolysisδιάσπαση ενζύμων2668
zymosisζύμωση2669
zymosisδιαδικασία ζύμωσης2670
inforest logo